Information angående covid-19

Svensk Kollektivtrafik följer och bevakar utvecklingen gällande coronaviruset covid-19 både genom myndighetskontakter och branschkontakter.

Just nu fokuserar vi på:

• Dagliga internmöten där vi går igenom läget och de medlemsfrågor som inkommit under dagen och sammanställer svar så snart som möjligt.

• Möten med TP SAMS, Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar. I gruppen ingår både myndigheter och näringsliv, vilket ger år ett bredare perspektiv på informationen. TP SAMS sammanställer läget löpande och rapporterar till MSB via Trafikverket genom en så kallad hemställan. Vi ansvarar där för att regelbundet rapportera in nuläget från alla våra medlemmar.

• Löpande möten med branschorganisationerna Tågföretagen och Sveriges Bussföretag för att få en lägesbild, hålla oss uppdaterade och vid behov kunna gå ut med gemensam information.

• Nationella kundmöten med Trafikverket, med syfte att få en gemensam lägesbild av järnvägstrafiken i Sverige just nu och de kommande dagarna.

• Branschmöten med infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Svensk Kollektivtrafik har också avstämningar med kris- och säkerhetsansvariga i ansvariga myndigheter, andra intresseorganisationer och medlemsföretag i syfte att ta tillvara gemensam kunskap och på bästa sätt stötta våra medlemmar.

Kollektivtrafiken och regeringsbeslut om allmänna sammankomster
Regeringen beslutade den 27 mars om en ändring i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Eftersom kollektivtrafik inte räknas som allmän sammankomst eller offntlig tillställning berör förbudet inte kollektivtrafiken, men på presskonferensen sa Folkhälsomyndigheten att de kommer att gå igenom alla typer av sammankomster som människor deltar i och de kommer succesivt att lägga ut rekommendationer på hemsidan. Svensk Kollektivtrafik bevakar frågor och återkommer om mer information tillkommer.