2020-02-10

Förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

Svensk Kollektivtrafik ställer sig positiva till att Tillsynsmyndigheten får i uppgift att uppmärksamma och motverka korruption och att de ska kunna avstå från att söka upphandlingsskadeavgift. Det framgår av remissvaret till Finansdepartementet angående Förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen.

Däremot avstyrks förslagen att öka Konkurrensverkets möjligheter till ingripande genom att meddela föreläggande och förbud, förslagen om höjning av upphandlingsskadeavgiften, förlängd tidsfrist och om vite.

Ta del av remissen här.