Remissvar

Här finns våra aktuella remissvar samlade. Remissvar från tidigare år hittar du i vårt remissarkiv till vänster.

 • 2017-03-20

  Remiss på väg mot regressrätt

  Svensk Kollektivtrafik har besvarat Justitiedepartementets remiss kring vissa ändringar i Järnvägstrafiklagen. En av de större förändringarna handlar om infrastrukturförvaltarens spårdriftsansvar.

 • 2017-03-14

  Så här blir kollektivtrafiken bättre i landsbygden

  Utveckla de regionala tågbanorna, gör reseavdraget avståndsberoende och räkna in kollektivtrafikens nytta i de samhällsekonomiska kalkylerna i högre grad än i dag. Det är några av de frågor som...

 • 2017-03-14

  Fler miljözoner riskerar ökade kostnader

  Införandet av två nya miljözoner riskerar att öka kostnaderna för den upphandlade tunga kollektivtrafiken om det skulle ske som en förändring av förutsättningarna inom befintlig avtalstid.

 • 2017-03-09

  Rätt incitament kan minska flygets klimatpåverkan

  Flygets, liksom den övriga transportsektorns, ökande klimatpåverkan måste brytas. Men flygskatteutredningens förslag saknar direkt koppling till utsläppsmängder av växthusgaser.

 • 2017-02-02

  Internationellt register för säkerhetsrätter

  Svensk Kollektivtrafik ställer sig i ett yttrande positiva till Justitiedepartementets förslag angående möjligheten att registrera säkerhetsrätter i ett gemensamt internationellt register för...

 • 2017-01-02

  En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

  Myndigheten för delaktighet har lämnat ett förslag till ny funktionshinderpolitik som varit ute på samråd. Funktionshindrades villkor berör hela samhället och omfattar alla politikområden. Ansvaret...