Remissvar

Här finns våra aktuella remissvar samlade. Remissvar från tidigare år hittar du i vårt remissarkiv till vänster.

 • 2017-11-30

  Öka underhållet av de regionala banorna

  Trafikverkets nedprioritering av medel för underhåll för de s.k. lågtrafikerade regionala banorna är mycket negativt. Enligt Trafikverkets förslag prioriteras de ner för att ta igen eftersatt...

 • 2017-11-22

  Ris och ros till översyn av förordning

  EU-kommissionen gör en översyn av tågpassagerarförordningen, Svensk Kollektivtrafik har därför besvarat ett samråd utsänt av Justitiedepartementet. Den nuvarande förordningen har gällt sedan 2009 o...

 • 2017-11-08

  Förändrad trängselskatt i Stockholm

  Svensk Kollektivtrafik ställer sig bakom Sverigeförhandlingens förslag angående förändringar av trängselskatterna i Stockholm från 2020. Förändringarna består bland annat i att trängselskatt tas ut...

 • 2017-10-12

  Mindre statistik ger inte bättre resultat

  Svensk Kollektivtrafik har lämnat synpunkter på Trafikanalys förslag om ändringar i statistiken för regional kollektivtrafik. Generellt innebär förslaget en försämring eftersom färre variabler komm...

 • 2017-09-12

  Kritik mot kameraförslag

  Nytt lagförslag om kamerabevakning identifierar branschen som utsatt men gör det inte lättare.

 • 2017-09-04

  Digitalisering underlättar för studentrabatter

  Ett digitaliserat informationsflöde underlättar för studenter att bevisa att de har rätt till studentrabatter. Därför föreslår Svensk Kollektivtrafik att en förordning om redovisning av studier...

 • 2017-08-30

  Stärk användarnas ställning i delningstjänsterna

  Det är viktigt att de nya delningstjänsterna kompletterar, och inte konkurrerar med, kollektivtrafiken eller att länstrafikbolagen integrerar tjänsterna i den övriga kollektivtrafiken. Det anser...

 • 2017-08-24

  Cyklar på körbanan ger problem för busstrafiken

  Svensk Kollektivtrafik är kritiska till regeringens förslag att tillåta cykel och moped på körbanor med hastighetsgräns på 50 km/timme eftersom det försämrar framkomligheten för bussar.

 • 2017-08-23

  Förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

  Det är positivt att Transportstyrelsen för 2018 föreslår sänkta avgifter på några områden, men avgifterna måste styras mer långsiktigt så att det går att ta höjd för avgifternas faktiska nivå i...

 • 2017-08-10

  Nya föreskrifter om rapportering av utsläpp

  Energimyndighetens nya föreskrifter om rapportering och beräkning av växthusgasutsläpp från drivmedel innebär att kraven i EU:s bränsledirektiv nu kommer att genomföras i svensk rätt. Direktivet...

 • 2017-08-09

  Försöksverksamhet med självkörande fordon

  Utvecklingen av självkörande fordon kommer sannolikt på sikt få mycket stor betydelse i hela världen, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt svar på Transportstyrelsens remiss för försöksverksamhet...

 • 2017-06-19

  Vag granskning hjälper inte medlemmarna

  I Konsumentverkets promemoria nämns vilka organisationer som granskats men inte alls vilka som de upplever ha brustit och på vilka punkter. Det framgår i skrivelsen där Svensk Kollektivtrafik har...

 • 2017-06-16

  Gör om hela rapporten

  Dra tillbaka rapporten och låt regeringen ge direktiv till en ny utredning som görs om från grunden. Den hårda kritiken ger Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar angående Trafikanalys rapport Ny...

 • 2017-06-12

  Privat finansiering riskerar ökade kostnader

  Svensk Kollektivtrafik säger nej till privat finansiering av investeringar i transportinfrastruktur genom OPS om det medför ökade kostnader för RKM, länstrafikbolagen eller kollektivtrafikresenärer...

 • 2017-06-02

  Marknadstillträde och kapacitetstilldelning för snabba tåg

  Svensk Kollektivtrafik har tagit del av de förslag som Sverigeförhandlingen presenterat angående kapacitetstilldelning och ramavtal i anslutning till förberedelsearbetet med ny höghastighetsjärnväg.

 • 2017-06-01

  Branschen behöver hjälp med ERTMS

  Det finns stora brister i processen och finansieringen av införandet av styrsystemet ERTMS.

 • 2017-05-31

  Bilpooler är bra – men stör inte kollektivtrafiken

  Svensk Kollektivtrafik ställer sig positiv till Miljö- och Energidepartementets förslag om lagstadgade kriterier för bilpoolsfordon som är allmänt tillgängliga att hyra.

 • 2017-05-23

  Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

  Svensk Kollektivtrafiks yttrande till Transportstyrelsen avseende förändringar av avgifter under innevarande avgiftsår.

 • 2017-04-19

  Ändrad beräkning av bilförmån

  Finansdepartementets förslag att ändra beräkningen av förmånsvärdet så att det skapas en direkt koppling mellan en bils miljöpåverkan och dess förmånsvärde är positivt, anser Svensk Kollektivtrafik...

 • 2017-04-19

  Bonus-malus-system för nya lätta fordon

  Svensk Kollektivtrafik är i grunden positiva till införande av ett nytt bonus–malus-system för nya lätta fordon eftersom det kommer att leda till ökad efterfrågan på fordon med lägre koldioxidutslä...

 • 2017-04-18

  Minskning av växthusgas från bensin och dieselbränsle

  Regeringens förslag kommer att ge bra effekt på miljön fram till 2020, men sedan blir det oklart eftersom inga mål ännu definierats efter 2020. Ökande låginblandning kommer att leda till ökad...

 • 2017-03-29

  Kraftsamling för framtidens energi

  Svensk Kollektivtrafik delar Energikommissionens ståndpunkt om att Sverige behöver ett mer transportsnålt samhälle. Transporterna måste användas smartare och med mer resurseffektiva fordon och...

 • 2017-03-29

  Förändringar i JNB

  Svensk Kollektivtrafik har lämnat remissvar kring förändringar i JNB 2018 (Järnvägsnätsbeskrivningen) föranledda av fyra tillsynsärenden hos Transportstyrelsen.

 • 2017-03-20

  Remiss på väg mot regressrätt

  Svensk Kollektivtrafik har besvarat Justitiedepartementets remiss kring vissa ändringar i Järnvägstrafiklagen. En av de större förändringarna handlar om infrastrukturförvaltarens spårdriftsansvar.

 • 2017-03-14

  Så här blir kollektivtrafiken bättre i landsbygden

  Utveckla de regionala tågbanorna, gör reseavdraget avståndsberoende och räkna in kollektivtrafikens nytta i de samhällsekonomiska kalkylerna i högre grad än i dag. Det är några av de frågor som...

 • 2017-03-14

  Fler miljözoner riskerar ökade kostnader

  Införandet av två nya miljözoner riskerar att öka kostnaderna för den upphandlade tunga kollektivtrafiken om det skulle ske som en förändring av förutsättningarna inom befintlig avtalstid.

 • 2017-03-13

  Taxi och samåkning

  Kostnaderna för de samhällsorganiserade resorna riskerar att öka med 50 miljoner kronor med de nya kostnadspålagor som föreslås i Näringsdepartementets betänkande om taxi och samåkning. Förslaget...

 • 2017-03-09

  Rätt incitament kan minska flygets klimatpåverkan

  Flygets, liksom den övriga transportsektorns, ökande klimatpåverkan måste brytas. Men flygskatteutredningens förslag saknar direkt koppling till utsläppsmängder av växthusgaser.

 • 2017-02-02

  Internationellt register för säkerhetsrätter

  Svensk Kollektivtrafik ställer sig i ett yttrande positiva till Justitiedepartementets förslag angående möjligheten att registrera säkerhetsrätter i ett gemensamt internationellt register för...

 • 2017-01-02

  En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

  Myndigheten för delaktighet har lämnat ett förslag till ny funktionshinderpolitik som varit ute på samråd. Funktionshindrades villkor berör hela samhället och omfattar alla politikområden. Ansvaret...