Remissvar

Här finns våra aktuella remissvar samlade. Remissvar från tidigare år hittar du i vårt remissarkiv till vänster.

 • 2017-04-19

  Ändrad beräkning av bilförmån

  Finansdepartementets förslag att ändra beräkningen av förmånsvärdet så att det skapas en direkt koppling mellan en bils miljöpåverkan och dess förmånsvärde är positivt, anser Svensk Kollektivtrafik...

 • 2017-04-19

  Bonus-malus-system för nya lätta fordon

  Svensk Kollektivtrafik är i grunden positiva till införande av ett nytt bonus–malus-system för nya lätta fordon eftersom det kommer att leda till ökad efterfrågan på fordon med lägre koldioxidutslä...

 • 2017-04-18

  Minskning av växthusgas från bensin och dieselbränsle

  Regeringens förslag kommer att ge bra effekt på miljön fram till 2020, men sedan blir det oklart eftersom inga mål ännu definierats efter 2020. Ökande låginblandning kommer att leda till ökad...

 • 2017-03-29

  Kraftsamling för framtidens energi

  Svensk Kollektivtrafik delar Energikommissionens ståndpunkt om att Sverige behöver ett mer transportsnålt samhälle. Transporterna måste användas smartare och med mer resurseffektiva fordon och...

 • 2017-03-29

  Förändringar i JNB

  Svensk Kollektivtrafik har lämnat remissvar kring förändringar i JNB 2018 (Järnvägsnätsbeskrivningen) föranledda av fyra tillsynsärenden hos Transportstyrelsen.

 • 2017-03-20

  Remiss på väg mot regressrätt

  Svensk Kollektivtrafik har besvarat Justitiedepartementets remiss kring vissa ändringar i Järnvägstrafiklagen. En av de större förändringarna handlar om infrastrukturförvaltarens spårdriftsansvar.

 • 2017-03-14

  Så här blir kollektivtrafiken bättre i landsbygden

  Utveckla de regionala tågbanorna, gör reseavdraget avståndsberoende och räkna in kollektivtrafikens nytta i de samhällsekonomiska kalkylerna i högre grad än i dag. Det är några av de frågor som...

 • 2017-03-14

  Fler miljözoner riskerar ökade kostnader

  Införandet av två nya miljözoner riskerar att öka kostnaderna för den upphandlade tunga kollektivtrafiken om det skulle ske som en förändring av förutsättningarna inom befintlig avtalstid.

 • 2017-03-13

  Taxi och samåkning

  Kostnaderna för de samhällsorganiserade resorna riskerar att öka med 50 miljoner kronor med de nya kostnadspålagor som föreslås i Näringsdepartementets betänkande om taxi och samåkning. Förslaget...

 • 2017-03-09

  Rätt incitament kan minska flygets klimatpåverkan

  Flygets, liksom den övriga transportsektorns, ökande klimatpåverkan måste brytas. Men flygskatteutredningens förslag saknar direkt koppling till utsläppsmängder av växthusgaser.

 • 2017-02-02

  Internationellt register för säkerhetsrätter

  Svensk Kollektivtrafik ställer sig i ett yttrande positiva till Justitiedepartementets förslag angående möjligheten att registrera säkerhetsrätter i ett gemensamt internationellt register för...

 • 2017-01-02

  En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

  Myndigheten för delaktighet har lämnat ett förslag till ny funktionshinderpolitik som varit ute på samråd. Funktionshindrades villkor berör hela samhället och omfattar alla politikområden. Ansvaret...