2018-02-02

Hastverk av regeringen

Svensk Kollektivtrafik har tillsammans med Sveriges Bussföretag begärt ett tillfälligt undantag från förbudet för bussförare att hålla mikrofonen till kommunikationsradio i handen under färd.

Regeringen har beslutat en ändring i Trafikförordningen som innebär att det från och med 1 februari är förbjudet för förare av motordrivet fordon att under färd använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning på sådant sätt att den hålls i handen. Den nya bestämmelsen innebär att det är förbjudet för föraren att hålla i mikrofonen till kommunikationsradion i buss.  

Mot bakgrund av att det finns omkring 10 000 bussar som har kommunikationsradio, och i nästan inga finns idag handsfree-utrustning till den, så medför det hastiga införandet av denna bestämmelse mycket stora problem, såväl för bussföretagen, förarna och kollektivtrafiken i stort.

Kommunikationsradion används för kontakt mellan bussföretagets trafikledning och föraren. Den används även för kontakter mellan förare i olika bussar. Den är viktig för att få kollektivtrafiken att fungera på ett effektivt och säkert sätt. Ibland behöver den användas i olika akuta lägen av karaktär nödsituationer.

Med den nya bestämmelsen tvingas bussföraren stanna och stå till för att ha rätt att använda den handhållna mikrofonen till kommunikationsradion. Det är inte svårt att inse vilka problem, och vilka stressituationer en bussförare kan hamna i, till exempel om det kommer akuta anrop från trafikledningen när föraren kör på en motorväg.

Det har funnits väldigt kort tid från det att regeringens beslut offentliggjordes, det var den 19 december 2017, till det börjar gälla, vilket alltså är 1 februari 2018. Det var på intet sätt känt innan att regeringens skulle utforma förbudet på sådant sätt att det även skulle innefatta handhållen ”annan kommunikationsutrustning”.

Transportstyrelsen har utrett frågan på regeringens uppdrag och lämnade sin rapport på försommaren 2017. Transportstyrelsen föreslog då att förbudet, alltså ändringen i trafikförordningen, endast skulle avse handhållen mobiltelefon. Det är regeringens tillägg ”och annan kommunikationsutrustning”, som inte kommunicerats med någon utanför regeringskansliet som ställt till det! Det minsta som kan begäras av regeringen för att lösa den uppkomna situationen är att besluta ett tillfälligt undantag för användande av den handhållna mikrofonen till kommunikationsradion i bussar.

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik

Anna Grönlund, vice vd och branschchef, Sveriges Bussföretag

Ta del av Svensk Kollektivtrafiks och Sveriges Bussföretags skrivelse till Näringsdepartementet