2016-05-02

Mer gods på sjön avlastar tåg och vägar

I stället för att transportera stora mängder gods på tåg eller lastbil från norra till södra Sverige är det betydligt mer effektivt att så snabbt som möjligt få ut godset på sjön. Det skulle frigöra kapacitet i tågtrafiken och minska trängseln på vägarna. Det skriver Svensk Kollektivtrafiks ordförande Ulf Nilsson i en debattartikel i Dagens Samhälle i samarbete med kommunalråd Niklas Nordström.

I debattartikeln skriver de bland annat att för att minska klimatutsläppen, förbättra järnvägens punktlighet, vidga arbetsmarknadsregionerna och skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem måste mer godstrafik föras över från järnvägen och vägarna till sjöfarten. Men då räcker det inte att i allmänna ordalag skriva att mer gods borde transporteras på fartyg. Riksdag och regering måste driva en aktiv politik för att föra över mer gods till sjöfarten.

Läs hela debattartikeln här.