Information angående covid-19

Svensk Kollektivtrafik följer och bevakar utvecklingen gällande coronaviruset covid-19 både genom myndighetskontakter och branschkontakter.

De senaste månaderna har varit otroligt intensiva, inte minst för oss alla inom kollektivtrafiken. Från våra hemmakontor har vi haft dagliga avstämningar med branschen för att se hur vi bäst har kunnat bidra med stöd till våra medlemmars operativa arbete. I vårt uppdrag ingår att lyfta och driva aktuella frågeställningar på nationell nivå, vi skickar skrivelser och för samtal med myndigheterna och regeringen. Bland annat handlar det just nu om hur vi ska undvika smittspridning ombord på fordonen och hur vi kan säkerställa riktade statsbidrag för kollektivtrafiken. Vi börjar landa i en mer förvaltande situation som kan ge oss mer tid och kraft för att hantera de kommande stora utmaningarna, om hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska klara ekonomin, hur samhället ska öppna upp på ett säkert sätt och hur vi ska få tillbaka våra kollektivtrafikresenärer. 

Dagligen förmedlar vi senaste informationen och utbyter kunskap mellan våra medlemmar via representanter i en corona-grupp. Vi har medverkat vid flera branschmöten med infrastrukturminister Tomas Eneroth och har löpande möten med branschorganisationerna Tågföretagen, Sveriges Bussföretag samt SKR för att få en lägesbild. Vi har även nationella kundmöten med Trafikverket, kring situationen för järnvägstrafiken i Sverige. 

Svensk Kollektivtrafik är en del av TP SAMS, Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar. I gruppen ingår både myndigheter och näringsliv, vilket ger ett bredare perspektiv på informationen. TP SAMS sammanställer läget löpande och rapporterar till MSB via Trafikverket genom en så kallad hemställan. Vi ansvarar där för att regelbundet rapportera in nuläget från alla våra medlemmar.

Svensk Kollektivtrafik har också avstämningar med kris- och säkerhetsansvariga i ansvariga myndigheter, andra intresseorganisationer och medlemsföretag i syfte att ta tillvara gemensam kunskap och på bästa sätt stötta våra medlemmar.

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle och vi fortsätter att driva de frågorna i denna tid.

Kontakt: 
Mattias Adell, tf VD
Agneta Weissglas, kommunikationsansvarig