Information angående covid-19

Svensk Kollektivtrafik följer och bevakar läget gällande covid-19 genom myndighetskontakter och branschkontakter.

I Svensk Kollektivtrafiks uppdrag ingår att lyfta och driva aktuella frågeställningar på nationell nivå, vi skickar skrivelser och för samtal med myndigheterna och regeringen. 

Dagligen förmedlar vi senaste informationen och utbyter kunskap mellan våra medlemmar, bland annat via representanter i en utsedd corona-grupp. Vi har medverkat vid flera branschmöten med infrastrukturminister Tomas Eneroth och har löpande möten med branschorganisationerna Tågföretagen, Sveriges Bussföretag samt SKR. Vi har även nationella kundmöten med Trafikverket, kring situationen för järnvägstrafiken i Sverige. 

Svensk Kollektivtrafik är en del av TP SAMS, Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar. I gruppen ingår både myndigheter och näringsliv, vilket ger ett bredare perspektiv på informationen. TP SAMS sammanställer läget löpande och rapporterar till MSB via Trafikverket genom en så kallad hemställan. Vi ansvarar där för att regelbundet rapportera in nuläget från alla våra medlemmar.

Svensk Kollektivtrafik har också avstämningar med kris- och säkerhetsansvariga i ansvariga myndigheter, andra intresseorganisationer och medlemsföretag i syfte att ta tillvara gemensam kunskap och på bästa sätt stötta våra medlemmar.

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle och vi fortsätter att driva de frågorna i denna tid.

Kontakt: 
Johan Wadman, VD
Agneta Weissglas, kommunikationsansvarig