2021-10-06

42 politiska förslag för omstart av kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik presenterar nu ett program med 42 politiska förslag för omstart av kollektivtrafiken och Sverige. Programmet vänder sig till politiker i regeringen, riksdagen, regionerna och kommunerna och uppmanar till en grön och socialt hållbar omstart där kollektivtrafiken används som verktyg för vidgade arbetsmarknadsregioner, minskade klimatutsläpp och minskat utanförskap.

Med en resandeminskning på 42 procent under 2020 är kollektivtrafiken ett av de färdmedel som drabbats hårdast under pandemin. Konsekvensen har blivit mycket stora intäktsförluster. Jämfört med 2019 minskade biljettintäkterna med 7,2 miljarder kr 2020. Förluster som under 2021 kommer växa till 7,3 miljarder kr enligt Svensk Kollektivtrafiks senaste prognos.

- För att säkra omstarten krävs framsynta, kraftfulla och konsekventa politiska beslut. Vi har samlat våra förslag i det här programmet. Det är 42 punkter som ökar kompensationen, minskar kollektivtrafikens kostnader, undviker nya kostnadsökningar och ökar kollektivtrafikresandet och biljettintäkterna, säger Johan Wadman, vd på Svensk Kollektivtrafik.

- En tydlig slutsats i den nyligen publicerade rapporten Kollektivtrafikens ekonomiska återhämtning efter coronapandemin är att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte kommer att klara av att hantera de ekonomiska underskotten till följd av pandemin på egen hand. Utan statliga åtgärder för att öka kollektivtrafikresandet och minska underskotten kan konsekvensen bli höjda biljettpriser eller minskat kollektivtrafikutbud, samtidigt som kollektivtrafiken är nödvändig för omstarten av Sverige, berättar Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik.

Flera utgångspunkter för förslagen:

  • Snabb och effektiv kollektivtrafik spelar i dag en avgörande roll för att vidga människors arbetsmarknader och göra det lättare för företagen att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket i sin tur ökar produktiviteten, höjer lönerna och ökar sysselsättningen.
  • De regionala kollektivtrafikmyndigheterna leder i dag utvecklingen mot en fossilfri transportsektor. Över 92 procent av kollektivtrafiken med buss körs med förnybara drivmedel eller el. Spårvagnarna och tunnelbanorna går till 100 procent på el och tågen drivs helt på el med undantag av några få banor som inte elektrifierats. Eftersom kollektivtrafikens utsläpp är så låga uppnås den största klimateffekten genom att öka kollektivtrafikandelen.
  • Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för att bryta utanförskap, minska barriärer och förbättra integrationen. Utan kollektivtrafik skulle stora grupper förlora tillgängligheten till arbetsplatser, fritidsaktiviteter och service. Segregationen och de sociala klyftorna skulle öka.

Ta del av Programmet för omstart av kollektivtrafiken
Sammanfattande folder med de 42 punkterna

Kontaktperson: Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik