2018-02-02

Aktuella EU-regleringsfrågor på järnvägsområdet

Den 22 januari träffade Svensk Kollektivtrafik och andra branschföreträdare Näringsdepartementet för information och dialog om pågående järnvägsfrågor.

På mötet diskuterades bland annat; 

4:e Järnvägspaketet
- Nuvarande svenska järnvägslag kommer att delas upp i fyra lagar: järnvägsmarknadslag, järnvägstekniklag, järnvägssäkerhetslag och ”nationell rest lag”. Remiss kommer i slutet av mars. De nya lagarna ska träda i kraft våren 2019. 
- Regeringen har avsatt medel för miljökompensation under 2018 (389 MSEK) och 2019 (174 MSEK) men stödet måste först godkännas av EU-kommissionen. TRV kommer att hantera ansökningarna.
- Sverige ska tillträda Järnvägsprotokollet för att investerare ska bli mer benägna att finansiera järnvägsfordon. 
- En ny järnvägstrafiklag ersätter nuvarande lag från 1985. Det blir samma regelverk för nationell och internationell trafik. Regressrätt för infrastrukturförvaltaren. Sannolikt beslut i riksdagen i mars, gällande från juli 2018.

Tågpassagerares rättigheter
Förslaget på reviderad förordning 2017 innehåller bland annat ingen dispensmöjlighet för fjärrtåg och operatör för ersättning till resenärer på grund av naturkatastrofer. Definition stationsförvaltare är fortfarande klar. Det är en kort ikraftträdande och regeringen är i huvudsak positiv eftersom det medför en mer attraktiv järnväg utan diskriminering.

Näringsdepartementets ambition är att branschsamrådet ska träffas i en gång i halvåret framöver.