2022-10-26

Årets bästa examensarbete om kollektivtrafik på väg

Årets bästa examensarbete inom temat ”kollektivtrafik på väg” har utsetts av K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik. Priset delas ut på Persontrafik i Stockholm, onsdagen den 26 oktober.

Priset delas ut vartannat år till examensarbete som skrivits på kandidat- eller mastersnivå vid ett svenskt universitet eller högskola och som handlar om någon aspekt av kollektivtrafik på väg. Bedömningskriterierna är relevans för branschen samt akademisk kvalitet.

Delat första pris går i år till Sandra Dany från Luleå tekniska universitetet för examensarbetet ”Kriterier för ett attraktivt resecentrum till stöd för ett hållbart resande - En förstudie om östra delen av Luleå centrum”. Sandra har tagit fram kriterier som kan användas vid utformning av attraktiva resecentrum. Arbetet lyfter fram utmaningen med att det är flera aktörer inblandade samt presenterar praktiska förslag på utformning.

Delat första pris går även till Annika Meynert och Ellen Karlström från Lunds tekniska högskola som tillsammans skrivit examensarbetet ”Hur blir stadsbussen snabbare? - En studie över effekten av fördröjningspunkter och möjliga åtgärder”. Arbetet fördjupar kunskaperna om restiden, en komponent som har stor betydelse både för resenärernas benägenhet att välja att resa med buss och för operatörernas möjlighet att planera fordons- och förarschema på ett effektivt sätt.

Tredje pris går till Abdirahman Mohamed från Kungliga tekniska högskolan för examensarbetet ”Pandemins påverkan på individers kollektivtrafikresande”. Arbetet lyfter de socioekonomiska faktorernas betydelse för resande i kollektivtrafiken under pandemin.

–Jag känner mig hedrad att just mitt examensarbete blev utvalt. Det är en bekräftelse på att mitt arbete är värdefullt och kan vara till nytta för andra, säger Sandra Dany.

–En väl planerad och utbyggd kollektivtrafik bidrar till många fördelar för samhället. Det skapar förutsättningar för en levande stadsmiljö samtidigt som det är en viktig komponent i ett hållbart transportsystem, skriver Ellen Karlström och Annika Meynert.

Branschens pris för bästa examensarbete delas ut av Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Priset sponsras av guldsponsorerna SKR - Sveriges Kommuner och Regioner, Nobina, Transdev, VR Sverige, samt av silversponsorerna Keolis och Vy. Prissumman uppgår till 23 000 kr för första pris och 14 000 kr för tredje pris.

På bild: Sandra Dany, Ellen Karlström, Annika Meynert och Abdirahman Mohamed.