2016-04-12

Beslut om bussupphandling i Kalmar Län

Kalmar Länstrafik har tagit beslut om tilldelning av busstrafik, skolskjutsar och servicetrafik i länet motsvarande 4,8 miljarder kronor. Ett av landstingets huvudkrav var att länet ska ha helt fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 där huvudalternativet för drivmedel ska vara biogas. Avtalet skapar även trygghet för bussförarna, eftersom samtliga anbudsgivare accepterat kravet om övertagande av personal.

Bergkvarabuss blev den största vinnaren och även Flexbuss tilldelades mycket trafik. Det nya avtalet sträcker sig till 2027 och trafikstarten äger rum i augusti 2017. Totalt omfattar upphandlingen cirka 400 fordon och 18 miljoner vagnkilometer per trafikår.

Ta del av pressmeddelandet och tilldelningslistan här.