2017-04-19

Budgetförslag som kan påverka kollektivtrafiken

I regeringens nya vårbudget finns ett antal förslag som påverkar kollektivtrafikfrågorna. Svensk Kollektivtrafik har sammanställt de viktigaste budgetförslagen.

Den 18 april presenterade regeringen den ekonomiska vårpropositionen och Vårändringsbudgeten. Regeringen föreslår bland annat att:

- Anslaget till Klimatklivet ökas med 500 miljoner kr till totalt 1,2 miljarder kr under 2017. Om ansökningstrycket inom Klimatklivet fortsätter att vara högt avser regeringen att återkomma till frågan i budgetpropositionen för 2018. Klimatklivet används för klimatinvesteringar på lokal och regional nivå. De flesta ansökningar som har beviljats har handlat om att installera laddpunkter för elfordon, konvertera från fossilt bränsle till förnybart och att öka produktionen av biogas.

- Regelverket kring elbusspremien ändras så att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan få besked om premien redan i planeringsfasen. I dag får de RKM besked om elbusspremie när en ny elbuss har förvärvats. För att det ska vara möjligt att besluta om elbusspremie redan i planeringsfasen behöver ett bemyndigande knytas till anslaget. Regeringen föreslås därför bemyndigas att under 2017 för anslaget för Elbusspremie ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 40 miljoner kr 2018 och 2019.

- Anslaget till elbusspremien minskas med 7 miljoner kr till totalt 93 miljoner kr under 2017. Dessa pengar ska istället användas till förberedande administrativa åtgärder inom Transportstyrelsen inför införandet av bonus-malus systemet.

- 122,5 miljoner kr anslås till att kompensation transportörerna för ökade kostnaderna p.g.a. identitetskontrollerna vid resor till Sverige från Danmark. Ersättning ska bara lämnas för kostnader för att utföra identitetskontroller. Andra indirekta effekter av kontrollerna kommer inte att kompenseras.

- Anslaget till statens trafikavtal ökas 20 miljoner kr. I olika delar av sitt förslag lägger regeringen fram dock två olika förslag om hur pengarna ska användas. Enligt den ekonomiska vårpropositionen ska de ökade medlen användas ”för att säkra goda möjligheter till interregional kollektivtrafik. Regeringen anser att det är angeläget att nattågstrafik och regionalpolitiskt motiverad trafik över länsgränser kan bedrivas med en hög ambition och avser att återkomma i frågan.” Enligt Vårändringsbudgeten ökas anslaget tillfälligt inför Norrtågs omställning till egen finansiering som ännu inte gjorts.

- Regeringen avser att under år 2017 besluta om en strategi för hållbar stadsutveckling

- Regeringen markerar att den anser att det är angeläget att staten bidrar till att förbättra förutsättningarna att resa med kollektivtrafik. Det är också viktigt att samhällsplaneringen generellt i ökad utsträckning främjar en samhällsstruktur med goda möjligheter att resa kollektivt, till fots eller med cykel.

- Under det kommande året ska regeringen återkomma angående de förslag som Miljömålsberedningen redovisade i sitt delbetänkande om en luftvårdsstrategi som avser lokala åtgärder och styrmedel

- Regeringen skriver att miljöskatternas styrande effekt ska öka och styra mot mer klimatsmarta transporter och energikällor i syfte att nå uppsatta mål på ett kostnadseffektivt sätt.

För mer information, kontakta Lars Sandberg, Svensk Kollektivtrafik