2021-09-09

Budgetförslag steg i rätt riktning, men mer behövs

Satsning på nationellt biljettsystem, kompensation för minskade biljettintäkter och sänkta banavgifter är några av de budgetnyheter på transportområdet som regeringen presenterade den 6 september. Svensk Kollektivtrafiks vd Johan Wadman kommenterar förslagen och konstaterar att det är positivt och i rätt riktning, men det räcker inte.

De förslag som berör kollektivtrafiken är:

111 miljoner kr 2022, 114 miljoner 2023 och 6,3 miljoner kr 2024 till införandet av ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige
– Vi tycker inte att ett nationellt biljettsystem är det allra viktigaste. Om det ska genomföras är det däremot viktigt att staten står för den finansieringen. Härigenom undviker de regionala kollektivtrafikmyndigheterna investeringskostnader på 100 miljoner kronor. Men eftersom den kommunala finansieringsprincipen gäller anser Svensk Kollektivtrafik att staten även ska finansiera driftskostnaderna för systemet, på upp till 27 miljoner kronor per år, och kostnaderna för redan gjorda investeringar. Flera regionala kollektivtrafikmyndigheter har investerat hundratals miljoner i olika lösningar, investeringar som riskerar att bli bortkastade, kommenterar Johan Wadman.

1 miljard kr till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna under 2022 för kompensation för minskade biljettintäkter till följd av pandemin
– Kompensationen är ett viktigt steg i rätt riktning, men mer behövs.  Under pandemin har kollektivtrafikresandet minskat med över 40 procent, med stora intäktsförluster som följd. Vi bedömer att intäktsbortfallet för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i år kommer att bli 7,5 miljarder kronor jämfört med 2019. Även om resandet vänder uppåt efter pandemin kommer kollektivtrafiken fortsätta att göra miljardförluster under flera år framåt.

1,37 miljarder kr till nedsättning av banavgifterna under 2021
– Genom att tillfälligt sänka banavgifterna minskas kollektivtrafikens kostnader, vilket är positivt. Som vi underströk i vårt remissvar (länk) är det viktigt att regeringen redan nu göra klart att alla tågföretag ska få ta del av sänkningen och att fördelningen ska ske proportionerligt utifrån de banavgifter som betalats in.

Anslaget till järnvägsunderhåll ökas med 1 miljard kr för 2022
– Även det höjda anslaget till järnvägsunderhåll är ett steg i rätt riktning, men det behövs mer. Genom mer och bättre järnvägsunderhåll är det möjligt att öka punktligheten och minska förseningarna i tågtrafiken, vilket kommer att leda till ett ökat kollektivtrafikresande.

500 miljoner kronor till trimnings- och miljöåtgärder under 2022
– Det är positivt att anslaget till trimnings- och miljöåtgärder höjs, men det är viktigt att pengarna kommer fram och gör nytta. För kollektivtrafiken handlar det om åtgärder som minskar restiden för kollektivtrafikresenärerna, ökar kapaciteten så fler kan resa, liksom åtgärder som gör stationer och hållplatser mer attraktiva och funktionella, avslutar Johan Wadman.

Kontakt: 
Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik