2019-02-18

Enade EU-krav om rena fordon

Lagstiftarna i EU har nu lyckats enas om uppdaterade upphandlingskrav i direktivet om rena och energieffektiva vägfordon (Clean Vehicle Directive, CVD). För svensk del ställs krav på att minst 45 procent av de offentligt upphandlade bussarna ska vara klara kraven i direktivet. Målet är satt på nationell nivå så det ges möjlighet att fördela ansvaret mellan olika regioner.

Positivt för svensk del är att fordon drivna av biodrivmedel kommer att kunna räknas in i kvoten, och därmed behöver bussar som drivs med t.ex. HVO eller RME sannolikt inte tas ur drift i förtid.
Det är dock bara biodrivmedel som inte anses bidra till avskogning och undanträngning av annan odling som accepteras.

- Det är svårt att göra en full analys av utfallet innan den slutliga lagtexten föreligger, men idag använder bussarna i kollektivtrafiken mycket HVO, som till en stor del tillverkas av palmoljeprodukter som i fortsättningen inte kommer att tillåtas. Förhoppningsvis leder regelförändringen till att man intensifierar arbetet med att hitta inhemska restprodukter att göra HVO av. Men det finns ju inte hur mycket som helst, säger Mattias Adell, affärsutvecklare.

Ett annat krav som kommer att ställas är att nästan 25 procent av de offentliga bussarna i stadstrafiken ska gå på el eller vätgas år 2025. Det kommer att vara en utmaning att ställa om så stora delar av dagens flotta på omkring 5 000 fordon, enligt Mattias Adell.
- Det bör inte vara omöjligt att nå dit, även om det går från en låg nivå idag. Det beror mycket på tillverkningskapaciteten, framför allt vad gäller batterier. Hela Europa, ja faktiskt hela världen kommer att vilja köpa elbilar och elbussar under hela 2020-talet, säger Mattias.