2015-09-23

ERTMS – en järnvägsinvestering utan nytta?

Det nya gemensamma signalsystemet i Europa, ERTMS, är tänkt att skapa enhetlighet och göra det lättare att köra tåg över gränserna i EU:s medlemsländer. Men för majoriteten av fordonen hos Svensk Kollektivtrafiks medlemmar blir det en investering utan någon som helst nytta.

Vissa fordon hinner till och med skrotas innan nyttan uppkommer. Det framgår i remissyttrandet till Trafikverket angående remissen ”Förslag till införandeplan för ERTMS”.
Resultatet av implementeringen av ERTMS har hittills bara lett till ökade kostnader, stora trafikproblem och nya gränser. Det beror bland annat på att det finns för olika versioner av systemet, att det är en blandning av banor med och utan det nya signalsystemet och att ERTMS inte är trimmat för svenska förhållanden.
Svensk Kollektivtrafik är positiva till den grundläggande tanken som låg bakom ERTMS men det kostsamma systemet ger varken nytta till resenärerna, tågföretagen, de som upphandlar tågtrafik eller fordonsägarna som det ser ut idag. Genomförandeplanen saknar dessutom både samhällsekonomiska och företagsekonomiska konsekvensanalyser av systemet, vilket gör det svårt att bedöma den faktiska kostnaden och den framtida nyttan under planperioden.
De kostnader som järnvägsföretag och fordonsägare idag tvingas att ta för ombordinstallation av ERTMS och kommande uppgraderingar borde därför finansieras till 100 % med bidrag från Trafikverket. Om kostnadsansvaret inte kan övertas av infrastrukturförvaltaren kräver Svensk Kollektivtrafik att ERTMS senareläggs, för att istället driftsättas strax innan 2035 så att nytta och kostnad för järnvägsföretag/fordonsägare ligger närmare varandra i tid.