2015-04-01

Fortsatta diskussioner om GSM-R och installation av filter på tåg

Den 31 mars deltog Svensk Kollektivtrafik i Näringsdepartementets styrgrupp för att fortsätta diskussionerna kring tidplan och installation av frekvensfilter på tågen. Svensk Kollektivtrafik och SKL representerar tillsammans kollektivtrafikmyndigheterna i styrgruppen. Utöver det ingår Branschföreningen Tågoperatörerna, Post- och Telestyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen, Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting (SLL) och representanter för mobiloperatörerna i styrgruppen. Det finns en uttalad vilja från alla parter att hitta en samförståndslösning.

Svensk Kollektivtrafik förutsätter att staten och mobiloperatörerna bidrar till en lösning som innebär att alla som driver tågtrafik får rimliga förutsättningar att installera de nödvändiga filter som hindrar tågkommunikationen att störas av 4G-näten. Målet är att all tågtrafik ska gå även efter den 1 juli och att ett avbrott till varje pris ska undvikas. Vi hyser stort hopp om att nästa styrgruppsmöte den 16 april kommer att vara avgörande i denna fråga.

Näringsdepartementet arbetar vidare med frågan om bidrag för installation och viss projektering till tåginnehavarna. Nästa steg är en gemensam politisk beredning och därefter till EU-kommissionen för notifiering som statsstöd. Trafikverket kommer sedan att vara handläggare för ansökningar, och bidraget kommer att kunna sökas retroaktivt. För att få bidraget måste de tekniska kraven i Trafikverkets specifikation i JNB uppfyllas. Beloppen föreslås bli högre för fordon som blir ombyggda före 1 jan 2016. För fordon ombyggda därefter men senast 1 juli 2016 föreslås en lägre ersättningsnivå. Det finns ännu inga uppgifter om varken total ram för bidraget eller hur stor del av kostnaderna som kommer att täckas.

Trafikverket måste skyndsamt förbereda för fälttester av filter ombord på tåg och som tidigare utlovats, även ta fram en projektplan för ERTMS-banor, där särskilda åtgärder behöver göras. Dessa två åtgärder har stor påverkan på om installationerna ska lyckas inom utsatt tid. Det finns dessutom frågetecken att lösa kring gränsöverskridande trafik vilket bevakas av Transportstyrelsen med bistånd från Näringsdepartementet.

Bakgrund:

Den 1 juli har mobiloperatörerna rätt att slå på sina 4G-nät som ger bättre täckning längs med järnvägen. I grunden handlar det om att Post- och Telestyrelsen tillåter att mobiloperatörerna ökar frekvensbredden för mobilnäten och att samma frekvensområde delats ut två gånger först till järnvägen och sedan till mobiloperatörerna. För att kommunikationen på tågen inte ska störas måste därför skyddsfilter installeras, så att kommunikationen mellan lokföraren och trafikledningen fungerar. Trafikverket har fattat beslut om att tågfordon utan filter av säkerhetsskäl inte får köra efter den 1 juli. 

En överenskommelse om ett senare datum är nödvändig, eftersom såväl person- som godstrafik påverkas. Det finns ingen praktisk möjlighet för tågtrafiken att ha skyddsfiltren på plats i fordonen till den 1 juli. De parter som representerar tågtrafiken har därför lagt fram sina möjliga tidplaner. Arbetet som behöver genomföras är omfattande och det beräknas ta 16 månader innan det sista av de 3 000 filtren är på plats i 1 700 fordon. Just nu tittar mobiloperatörerna på de nya tidplanerna och goda förhoppningar finns om att tidpunkten kommer att senareläggas.