2015-06-01

Grattis Västtrafik, Dalatrafik och DinTur!

Myndigheten för Delaktighet har nyligen publicerat sin rapport över tillgängligheten för persontransporter. I år är det Västtrafik, Dalatrafik och DinTur som ligger i topp! Resultaten är dock svåra att jämföra då uppbyggnad och organisation skiljer sig hos våra medlemmar.

Rapporten bygger på enkätsvar från kollektivtrafikmyndigheterna och täcker allt från policys, utbildning, samverkan och uppföljning av verksamheten. Eftersom de olika medlemmarna har olika uppbyggnad och organisation blir resultaten inte jämförbara. Vissa frågor handlar tex om färdtjänst, vilket i flera län är en primärkommunal fråga. Ett annat exempel är frågan som ställs om samverkan, här får våra medlemmar välja mellan svarsalternativen ”samverkan sker regelbundet”, ”samverkan sker vid enstaka tillfällen” och ingen samverkan sker”. Dels krävs det fleras viljor för att samverka, om samverkan uppstår eller inte ligger alltså inte enbart på myndighetens axlar, dels finns det möjlighet så som frågorna är ställda att ett enstaka förbokat möte årligen ger bättre poäng i bedömningen än om samma möte sker spontant.

Man kan också vara kritisk till de metoder för sammanvägning mellan delfrågor och poängsättning som används och att de olika indikatorerna ges samma vikt för totalresultatet. Myndigheten för Delaktighet avråder själva för jämförelser mellan årets och motsvarande enkät från 2014 års, eftersom utformningen av frågorna avviker för mycket. Resultatet kan alltså bara ses som en mycket vag indikation kring tillståndet i landet och myndighet för delaktighet bör överväga hur mätningarna görs i framtiden för att öka dess tillförlitlighet och jämförbarhet både mellan olika kollektivtrafikmyndigheter och över tid.

Hela rapporten hittar du här