2017-03-10

Remiss om internationella säkerhetsrätter

Svensk Kollektivtrafik ställer sig i ett yttrande positiv till Justitiedepartementets förslag angående möjligheten att registrera säkerhetsrätter i ett gemensamt internationellt register för järnvägsfordon.

Totalt äger och disponerar Svensk Kolletivtrafiks medlemmar ca 600 järnvägsfordon vilka 2015 möjliggjorde ca 185 miljoner resor. Finansieringen av dessa järnvägsfordon är en stor post för våra medlemmar och det är därför positivt med åtgärder som kan leda till minskade ekonomiska risker och kostnader.

Ta del av remissyttrandet här