2016-12-06

"K-företag" kan återinföras

TP SAMS ( Styrelsen för samhällsstörningar inom transportområdet) planerar en förstudie för att ta fram konkreta förslag som syftar till att tydliggöra ansvar och roller för alla aktörer med ansvar för krisberedskap och planering för höjd beredskap.

På det senaste mötet den 1 december där Svensk Kollektivtrafik medverkade konstaterades att både Transportstyrelsen och Trafikverket har transportslagsövergripande uppgifter men att ingen av myndigheterna kopplar de uppdragen specifikt till krisberedskapsarbete eller arbete med uppgifter inom det civila försvaret.

Myndigheterna ser inte heller att ansvarsområdet omfattar privata aktörers krisberedskap. I problembilden märks en oklar tolkning av begreppet ”myndighetens ansvarsområde”. Enligt ansvarsprincipen är det samma ansvar i kris och krig som i vardagen och 2010 avskaffades sektorsansvaret i transportsektorn.

Det här kommer med all sannolikhet innebära att K-företag återigen kommer att införas, med allt vad det för med sig, kopplat bland annat till avtalsfrågor. K-företag betyder Krigs- och krigsviktigt företag och var ett begrepp på en organisation eller ett företag inom totalförsvaret.