2021-03-24

Kollektivtrafik viktig för hållbar regional utveckling

Regeringen har lagt en skrivelse om Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 i riksdagen, en strategi som kommer att utgöra inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken.

- Svensk Kollektivtrafik håller med regeringen om att samhället behöver bli mer transporteffektivt, framhåller Lars, Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik. Det krävs överflyttning av transporter till energieffektiva transportsätt och väl fungerande kollektivtrafik för att minska transportsektorns klimatutsläpp och för att göra den regionala utvecklingen hållbar. 

Ett av de strategiska områdena i skrivelsen är tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem. En förutsättning för hållbar regional utveckling är att de stora miljöproblemen får en lösning. Det handlar bland annat om att minska klimatpåverkan och få en god bebyggd miljö. Samhället behöver, enligt regeringen, bli mer transporteffektivt. Därför behöver samordningen förbättras i den fysiska planeringen när det gäller bostäder, verksamheter och transportinfrastrukturplanering mellan lokal, regional och nationell nivå. Dessutom krävs en utveckling av bland annat effektiva trafikslagsövergripande lösningar, överflyttning av transporter till energieffektiva transportsätt och väl fungerande kollektivtrafik.

Kontaktperson Svensk Kollektivtrafik: 
Lars Sandberg