2022-04-13

Kollektivtrafiken leder utvecklingen mot en fossilfri transportsektor

Nya beräkningar av Svensk Kollektivtrafik visar att 95 procent av kollektivtrafiken med buss körs på förnybara drivmedel eller el. Spårvagns- och tunnelbanetrafiken drivs helt med el och regional- och pendeltågstrafiken drivs så gott som helt med el. Nu gäller det att regeringen och EU-kommissionen säkrar skattebefrielsen av biodrivmedel långsiktigt.

Förändringen av bussflottan har gått snabbt: 2010 var det 20 procent som drevs av förnybara drivmedel eller el och 2021 var det 95 procent.

- Den snabba utvecklingen mot en fossilfri bussflotta beror på konsekventa och långsiktiga beslut av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna runt om i landet. Men för att utvecklingen inte ska gå i motsatt riktning och klimatutsläppen öka måste skattebefrielsen av flytande rena och höginblandade biodrivmedel behållas. Nu gäller det att regeringen och EU-kommissionen säkrar skattebefrielsen långsiktigt. Annars kommer de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader stiga med 800 miljoner kronor per år från årsskiftet 2022/23, kommenterar Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Svensk Kollektivtrafik delar Energimyndighetens analys i rapporten Utvärdering av skattereduktion för rena och höginblandade flytande biodrivmedel.
- Så länge regioner och kommuner inte blir direkt kompenserade för de ökade priserna på rena och höginblandade biodrivmedel kommer det antingen innebära ökade behov av tillskott från regioner och kommuner, minskat utbud av kollektivtrafik, ökade biljettpriser eller återgång till fossil diesel, fortsätter Johan Wadman.

Risk för ökade klimatutsläpp om kollektivtrafikresandet minskar
- Att minska utbudet eller höja biljettpriserna leder i förlängningen till minskat kollektivtrafikresande och överflyttning till bil med ökade klimatutsläpp som följd. Ökad skattefinansiering från regioner och kommuner innebär i praktiken att skattepengar som kunde använts till satsningar i vården eller för klimatinvesteringar i kollektivtrafiken i stället måste användas för att öka statens skatteintäkter, kommenterar Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik.

Om de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i stället återgår till att köra bussarna på reduktionspliktig diesel kommer klimatutsläppen att öka med 250 000 ton för 2023, en ökning av utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med nästan 1,7 procent.

Ekonomiska utmaningar med stigande priser på biodrivmedel
Skattehöjningen skulle ske i ett läge då kollektivtrafiken redan står inför mycket stora ekonomiska utmaningar. Priserna på biodrivmedel har ökat stort till följd av ökad efterfrågan och att priserna på förnybara drivmedel följer med upp när dieselpriserna stiger.
För de regionala kollektivtrafikmyndigheterna handlar det om ungefär 1–1,5 miljarder kr i ökade bränslekostnader för 2022 om priserna ligger kvar på en hög nivå året ut. Till detta kommer miljardförluster som beror på kraftigt minskade biljettintäkter under pandemin. Jämfört med 2019 minskade biljettintäkterna 2021 med 7 miljarder enligt Svensk Kollektivtrafiks senaste prognos - miljardförluster som kommer att fortsätta under 2022.

Kontaktperson: Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik