2017-07-04

Kollektivtrafikens samhällsnytta värd miljardbelopp

Kollektivtrafiken skapar samhällsnytta för betydligt mer än 14 miljarder kronor netto varje år. Det visar en ny rapport som presenterades av Svensk Kollektivtrafik i Almedalen.

Kollektivtrafiken är ett kraftfullt sätt att skapa bättre tillgänglighet för breda lager av befolkningen, med många värdefulla effekter på bl.a. arbetsmarknaden, enligt WSP som skrivit rapporten. Av de nyttor som kollektivtrafiken innebär för samhället, är effekten av ökad tillgänglighet för dem som åker med kollektivtrafik den överlägset största. Genom att kollektivtrafiken gör det smidigt och billigt för människor att nå många arbetsplatser vidgas arbetsmarknaderna, företagen får lättare att rekrytera personal med rätt kompetens och produktiviteten i näringslivet ökar.

Kollektivtrafiken är enligt rapporten även ett verktyg för att nå mål om grundläggande möjligheter för alla människor att mötas, handla och arbeta på jämlika villkor oavsett var man bor. Den är ett medel för att bygga ett hållbart och välintegrerat samhälle, med effektivt bostadsbyggande och attraktiva stadsmiljöer.

- Regering och riksdag måste börja se kollektivtrafiken som ett sätt att vidga arbetsmarknadsregionerna, minska klimatutsläppen och öka trafiksäkerheten, säger Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik. Då kommer samhällsnyttan öka ytterligare.

Kollektivtrafiken skapar även samhällsnytta genom att minska trängseln och köerna på vägarna, minska antalet dödade och skadade i trafiken. Dessutom bidrar den till många människors vardagsmotion genom att stimulera gång och cyklande till och från kollektivtrafikens stationer och hållplatser. I Sverige cyklar kollektivtrafikresenärer dubbelt så mycket, och går tre gånger så mycket som bilister.

I rapporten analyseras kollektivtrafikens samhällsnytta i Sverige med hjälp av prognosmodeller och samhällsekonomiska kalkyler som används i infrastrukturplaneringen. WSPs slutsats är att den samhällsekonomiska nytta som går att beräkna är betydligt större än 14 miljarder kronor varje år när kollektivtrafikens kostnader räknats bort.

För mer information: 
Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik 072-718 08 65
Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik 076-798 39 98

Ta del av rapporten här

Ny folder om Kollektivtrafikens samhällsnyttor