2017-02-08

Kollektivtrafikresenärer investerar i hälsa

De som reser kollektivt cyklar dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. Åtta av tio resenärer är nöjda med sin senaste resa och det resultatet har varit stabilt de senaste fem åren. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen utförs årligen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

- Vi har intervjuat drygt 48 000 personer kring resvanor, kvalitet och service, säger Mattias Andersson, projektledare Svensk Kollektivtrafik. De trogna kollektivtrafikresenärerna reser till 93 % hållbart, jämfört med bilister som har en andel på 13 % hållbara transportsätt.

Kollektivtrafikbarometern ställer bland annat frågan om resenären har kommit fram i tid. Andelen som svarar ja är 85 % och det är framför allt resandet med regionaltåg som drar ner genomsnittet. Analyser visar att även små förseningar påverkar resenärens nöjdhet. Vid minsta försening minskar nöjdheten med 22 procentenheter.

Största andelen av resandet i kollektivtrafiken står bussen för, 67 % reser med buss och resterande åker med den spårburna trafiken. Bilister reser i högre grad med den spårburna trafiken när de reser kollektivt och längre sträckor, skillnaden gentemot totalbefolkningen är 16 procentenheter.

- Vi ser en trend att kollektivtrafikens växlare, det vill säga de som reser regelbundet både med kollektivtrafiken och bilen ökar, säger Mattias Andersson, projektledare Svensk Kollektivtrafik. Både växlare och kollektivtrafikresenärer upplever att de fått förbättrade kollektiva resemöjligheter vilket kan vara en förklaring till att dessa grupper har minskat sitt bilinnehav.

Totalt 78 % av svenska befolkningen reser någon gång under året med kollektivtrafiken och en större andel av befolkningen än tidigare har gjort sig bilfria och väljer oftare kollektivtrafiken.

Kännedomen om vem som ansvarar för kollektivtrafiken har ökat stadigt sedan frågan började ställas 2006. Den har ökat från 58 % till 72 %. Kännedom och kunskap är en av flera drivkrafter för att stärka kollektivtrafikens varumärke och få fler resenärer.

Ta del av rapporten

För mer information:
Mattias Andersson, ansvarig Kollektivtrafikbarometern, 076-526 90 75