2021-03-24

Kritik mot Trafikverket: Klimatmålet kommer inte att nås

I den kommande infrastrukturpropositionen måste regeringen lägga fram förslag som minskar klimatutsläppen genom att flytta över resor till energi- och klimateffektiv kollektivtrafik, skrev Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar angående Trafikverkets inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen.

 

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade med 1,3 miljoner ton förra året, men räknar man bort minskningen till följd av den tillfälligt minskade trafiken under pandemin stannade utsläppsminskningen på 140 000 ton eller omkring en procent. Det visar Transportstyrelsens och Trafikverkets PM om vägtrafikens utsläpp 2020. Klimatmålet för transportsektorn om att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 kommer inte att nås. För att uppnå målet måste klimatutsläppen minska med 8 procent per år fram till 2030, medan utsläppen har minskat med ungefär 3 procent per år under de senaste åren. Detta är en mycket stor utmaning som kräver åtgärder på alla områden.

- Svensk Kollektivtrafik är därför mycket kritisk till att Trafikverket i inriktningsunderlaget inför infrastrukturplaneringen inte följde regeringens direktiv när det gäller att skapa förutsättningar överflyttning av transporter till energi- och klimateffektiva transportsätt och att beakta regeringens ambition att flytta över transporter från väg och flyg till kollektivtrafik, kommenterar Lars Sandberg, Analytiker på Svensk Kollektivtrafik.

 

Regeringen måste i den kommande infrastrukturpropositionen lägga fram förslag som minskar klimatutsläppen genom att flytta över resor till energi- och klimateffektiv kollektivtrafik. I vårt remissvar framhöll vi därför bland annat att anslagen till länsplanerna ska öka, den statliga medfinansieringen till rullande materiel för regional kollektivtrafik på järnväg, tunnelbana och spårväg ska återinföras, det införs statlig medfinansiering till depåer, de samhällsekonomiska kalkylerna ska reformeras, Trafikverket får i uppdrag att konsekvent planera och utföra samtliga steg i fyrstegsprincipen samt att regional- och pendeltågstrafiken ska få fler tåglägen och bli garanterade tåglägen i rusningstrafik.

Länk till remissvaret

Kontaktperson Svensk Kollektivtrafik: 
Lars Sandberg