2016-02-23

Ändrade upphandlingsregler i lagrådsremisser

Regeringen har lagt två lagrådsremisser som berör upphandling av kollektivtrafik, dels en lagrådsremiss om upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster och dels en om interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar.

I lagrådsremissen om upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster lämnas förslag om hur tjänstekontrakt om kollektivtrafik på järnväg, tunnelbana och på vatten samt koncessioner om kollektivtrafik, oavsett trafikslag, ska upphandlas. Enligt förslaget tillåts de regionala kollektivtrafikmyndigheterna tillhandahålla kollektivtrafik i egen regi och att direkttilldela avtal till interna företag. Dessutom föreslås att det ska bli möjligt att direkttilldela avtal som rör järnvägstrafik samt avtal av mindre värde, som inte gäller avtal om kollektivtrafik på vatten. Med avtal om mindre värde menas avtal med ett årliga genomsnittsvärde som uppskattas till mindre än 500 000 euro.
Regeringen har även skickat ut lagrådsremissen på remiss till myndigheter och organisationer. Svensk Kollektivtrafik kommer att skicka in ett remissvar på lagrådsremissen.
I lagrådsremissen om interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar förtydligar regeringen bestämmelserna vid överprövning av en upphandling och giltigheten för avtal. På samma sätt som i dag gäller att om en anbudsgivare inom 10 dagar begär överprovning av en upphandling så kan en domstol fördröja avtalsskrivande till dess att ärendet prövats rättsligt. Domstolen kan också välja att inte fördröja avtalet om skadorna för allmänintresset och upphandlaren vid en fördröjning bedöms vara större än för leverantören.
Enligt förslaget ska användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen beaktas vid skadeavvägningen. Förslaget har väckts med anledning av den rådande flyktingsituationen, men syftar till att allmänt underlätta genomförandet av skyndsamma upphandlingar. Ändringarna föreslås i samtliga gällande och föreslagna lagar på upphandlingsområdet. Ändringarna i gällande lagar föreslås träda i kraft den 1 mars 2016 och i de kommande den 1 april 2016.
För medlemmarna i Svensk Kollektivtrafik leder lagändringarna i den andra lagrådsremissen i alla fall inte någon försämring. Däremot kommer lagändringen knappast att medföra att domstolarna godkänner att avsevärt fler avtal om kollektivtrafik ingås innan eventuella överklaganden prövats rättsligt.


Kontaktpersoner hos Svensk Kollektivtrafik: Stefan Sedin och Mattias Adell