2016-06-29

Flera kollektivtrafikförslag från Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningen har i sitt betänkande En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) lagt fram flera förslag som kommer att påverka kollektivtrafiken om de genomförs.

  • Särskilt mål för inrikes transporter bör införas: ska vara minst 70 % lägre år 2030 jämfört med 2010
  • För att främja ett effektivare transportarbete föreslår beredningen att gång-, cykel- och kollektivtrafik görs till normgivande i planeringen i större tätorter
  • Resor med buss och tåg bör underlättas vid planering av infrastruktur mellan tätorter
  • Reseavdragsystemet bör ses över så att dess utformning i högre grad gynnar resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samtidigt som avdraget fyller sitt ursprungliga syfte
  • Andelen persontransportresor med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot målet att på sikt fördubbla marknadsandelen för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Anmärkning: Enligt utredningen ligger den totala andelen för kollektivtrafik, cykel och gång på ca 20 procent.
  • I den mån stadsmiljöavtal ingås bör de utvecklas till ett instrument för hållbart samhällsbyggande och förtätning som kombinerar bostadsbyggande, infrastruktur, kollektivtrafik och minskad biltrafik och läggas in som en del i den nationella infrastrukturplanen för 2018–2027.
  • Beredningen gör bedömningen att nivån på koldioxidskatten framöver bör anpassas i den omfattning och takt som, tillsammans med övriga förändringar av styrmedlen, ger en kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser i den icke-handlande sektorn så att etappmålet till 2030 nås. Anmärkning: Det kan vara svårt att veta vilka konsekvenser detta egentligen får, men det torde innebär att diesel- och bensinskatterna sannolikt ökas om förslaget blir verklighet. En effekt av detta är, som EU:s regler för biodrivmedel är utformade, att även skatten på biodrivmedel i så fall kommer att höjas. De två nästkommande förslagen nedan syftar bl.a. till att komma bort från detta.  
  • Regeringen bör så snabbt som möjligt för riksdagen presentera förslag till regler som ger mer långsiktigt hållbara och stabila villkor för biodrivmedel. Anmärkning: Med andra ord vill utredningen snabbt se förslag om en stabil och förutsägbar beskattning av biodrivmedel
  • Regeringen bör driva ett proaktivt arbete inom EU för att, när det gäller förnybara drivmedel, möjliggöra en aktiv skattepolitik som prissätter utsläppen av växthusgaser och stöttar utbyggnad av förnybar energi. Anmärkning: Även detta syftar till att skapa en stabil och förutsägbar beskattning av biodrivmedel
  • Ökad möjlighet till finansiering av åtgärder som förändrar transportbehovet och främjar en effektivare användning av infrastruktur och fordon (steg 1- och 2-åtgärder enligt den så kallade fyrstegsprincipen) inom ramen för infrastrukturplaneringen föreslås. Digital infrastruktur bör ingå bland de åtgärder som kan finansieras. Anmärkning: Med steg 1-åtgärder menas åtgärder som påverka transportbehovet och valet av transportsätt, dvs. åtgärder i form av planering, styrning, reglering, påverkan och informationskampanjer för att minska transportefterfrågan eller föra över resor och transporter till effektivare transportslag. Steg 2-åtgärder är åtgärder som syftar till att effektivare utnyttjande av befintligt vägnät. Det kan vara åtgärder som styrning, reglering, information, väginformatik och avgiftssystem. Bussfiler på trafikintensiva gator är ett exempel på åtgärder inom detta steg. Kort sagt så skulle detta, om det genomförs, leda till ökade möjligheter att finansiera kollektivtrafikåtgärder inom ramen för Trafikverkets infrastrukturplanering.

Läs mer