2022-08-23

Möte med ministern om tågförseningar

Svensk Kollektivtrafik träffade infrastrukturminister Tomas Eneroth den 19 augusti tillsammans med andra representanter från utvalda myndigheter och tågföretag. Anledningen till mötet var senaste tidens störningar i tågtrafiken.

Huvudsakliga anledningar till den historiskt dåliga punktligheten är fortsatt hög nivå på infrastrukturfel och driftledningsbrister som tillsammans med olyckor/tillbud står för mer än två tredjedelar av alla förseningar. Ministern såg också allvarligt på Trafikverkets problem med införandet av ett nytt planeringsverktyg som resulterat i stora förseningar och osäkerheter i processen med att utarbeta nya tågplaner på både kort och lång sikt. Även utmaningarna när det gällde personalförsörjningen hos tågföretagen lyftes.

På mötet fick de inbjudna redogöra för vilka åtgärder som gjorts och planeras i framtiden för att järnvägstrafiken ska fungera bättre.
Vd Johan Wadman framförde vikten av att RKM-trafiken, som faktiskt står för 90% av alla tågresor i Sverige, ges acceptabla planeringsförutsättningar vid tågplaneskiften. Det krävs en framförhållning på minst 3 månader för att hinna samplanera med övrig kollektivtrafik. Han konstaterade även att det finns åtgärder att vidta för att förbättra läget.

Exempel på åtgärder som kan vidtas på kort sikt:
- Intensifierad marknadsföring av yrkesutbildningar inom järnvägssektorn. Viktigt att branschens utbildningssatsning inom ”Järnvägscollege” blir lyckosam
- Anordna attraktiva utbildningar, fler praktikplatser i den operativa verksamheten
- Förstärkt underhåll av kritiska/svaga komponenter i järnvägens infrastruktur
- Kraftsamling för att minska fordonsfel och ökade lager av kritiska reservdelar
- Förbättrad ersättningstrafik när störningar väl inträffar
- Smidigare gränskontroller av tågresenärer vid Öresundsbron, bättre planeringssamverkan mellan Trafikverket och Banedanmark.


Exempel på åtgärder på längre sikt:
- Skala upp volymen av yrkesutbildningar inom järnvägssektorn, fördjupa utbildning för planering av trafik, personal, fordon och banunderhåll
- Ökat förebyggande underhåll av järnvägens infrastruktur
- Bättre fordon, effektivare fordonsunderhåll och större depåkapacitet
- Högre beredskap för att kunna hantera säsongsrelaterade störningar
- Ställ högre krav vid upphandling av tågtrafik, exempelvis på personalredundans
- Utveckla upphandlingsprocesser och trafikavtal
- Samverkans/finansieringsprojekt mellan Trafikverket och Regionerna - ex. liknande ÅVS pendeltåg i Stockholm.

Kontaktperson: Vd Johan Wadman