2015-12-16

Ny politisk arbetsgrupp för järnvägsfrågor

Vid Svensk Kollektivtrafiks styrelsemöte den 11 december fattades beslut om att tillsätta en politisk arbetsgrupp för att hantera strategiska övergripande järnvägsfrågor. Tommy Levinsson (s), Svensk Kollektivtrafiks styrelse och landstingsråd i Västmanland utsågs till ordförande för arbetsgruppen.

- Det är glädjande att Svensk Kollektivtrafik tagit beslut om att ta ett helhetsgrepp för den komplexa tågtrafiken i Sverige och vi ser fram emot ett bra samarbete med våra medlemmar, säger Tommy Levinsson.
Arbetsgruppen är ett led i att dels öka kunskapen kring branschens förutsättningar, dels att stärka medlemmarnas gemensamma röst för att bevaka och förbättra förutsättningar och villkor för offentligt organiserad kollektivtrafik på järnväg. Arbetet kommer underlätta kansliets arbete med att bedriva påverkansarbete och besvarande av remisser.
Den politiska arbetsgruppen utses med representanter från de förtroendevalda antingen i styrelse för Svensk Kollektivtrafik eller någon av dess medlemmar i början av 2016.

För medlemmarnas tjänstemän finns sedan tidigare ett nätverk för järnvägsfrågor och under nätverket finns två frivilligt tillsatta arbetsgrupper kring dels järnvägsstrategi och dels stationsfrågor. Under 2015 har strategigruppen arbetat med ett underlag för järnvägsstrategiska frågor. Strategigruppen ska fungera som beredningsorgan till den politiska arbetsgruppen men också fortsatt ges utrymme att självständigt agera tillsammans med Svensk Kollektivtrafik i verksamhetsfrågor.
Svensk Kollektivtrafiks medlemmar står för mer än 60 % av landets persontågstrafik, till detta kommer de resor som sker som tillköp av biljettgiltighet i kommersiella tågföretags trafik.