2018-03-26

Ny lag om järnväg

Riksdagen beslutade den 21 mars om att anta en lag ”Ny järnvägstrafik”. De viktigaste regleringarna är bestämmelser om skadeståndsansvar vid resor med tunnelbana eller spårväg.

Det är även bestämmelser kring när utomstående skadas till följd av järnvägs-, tunnelbane- eller spårvägstrafik samt bestämmelser som ger järnvägsföretag möjlighet att få förseningskostnader ersatta av infrastrukturförvaltaren, om förseningen beror på brister i infrastrukturen.

Det handlar om kostnader som järnvägsföretaget åsamkats till följd av sin skyldighet att ersätta resenärer vid förseningar enligt EU:s tågpassagerarförordning och lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

I grunden handlar det om att implementera resultat av flera års utredande kring framtida järnvägslagstiftning och förhållandet till det internationella järnvägsfördraget COTIF 1999.

Lagen träder i kraft 1 juli 2018.

För mer info, kontakta Mattias Andersson