2016-04-19

Nyheter från regeringens ekonomiska vårproposition

Den ekonomiska vårpropositionen innehåller flera förslag som kommer att påverka kollektivtrafiken och Svensk Kollektivtrafik presenterar här en genomgång.

Kollektivtrafiklagen ska ses över
Sommaren 2016 väntas EU fatta beslut om en ny kollektivtrafikförordning. Regeringen anser att det därför finns behov av att se över den svenska kollektivtrafiklagen. I detta sammanhang är det enligt regeringen viktigt att analysera vilka effekter kollektivtrafiklagen haft för resenärer, samhällets kollektivtrafikplanering och för kostnader. Regeringens planerade översyn av kollektivtrafiklagen ska inte blandas ihop med riksdagens uppföljning av lagen, där Svensk Kollektivtrafik varit delaktiga.

Den regionala tågtrafiken ska stärkas i den nationella planen
Med anledning av den kommande propositionen om ekonomiska ramar för den nationella planen för perioden 2018-2029 skriver regeringen att ”Regional tågtrafik och företagens godstransporter behöver stärkas. Infrastrukturen ska stödja de regionala trafikhuvudmännens målsättning att fördubbla andelen resor som sker i kollektivtrafiken.”

De ekonomiska incitamenten för att välja kollektivtrafiken ska stärkas
I vårpropositionen skriver regeringen att de ekonomiska incitamenten måste stärkas för att välja gång, cykel och kollektivtrafik framför bilen då det är möjligt. Hur de ekonomiska incitamenten för att välja kollektivtrafiken ska stärkas framgår dock inte. 

Skatt på biodrivmedel sänks
Från och med den 1 augusti ska befrielsen från energiskatt ökas från 8 procent till 36 procent för Fame som låginblandas i dieselbränsle och för höginblandad Fame från 50 procent till 63 procent av den energiskatt som gäller för dieselbränsle.  För en buss i stadstrafik som drivs på B100 (100 % biodiesel) och framförs 5500 mil per år (2013 var medelkörsträckan för en buss enligt Trafikanalys 5475 mil) och drar ungefär fyra liter sådant bränsle per mil förväntas kostnaderna till följd av förslaget minska med ungefär 6 800 kronor per år (0,31 kronor per liter*5 500 mil*4 liter per mil ≈ 6 800 kronor). För motsvarande buss som drivs på dieselbränsle med 5 procents inblandning av Fame bedöms kostnadsminskningen bli ca 700 kronor per år.

500 miljoner sparas på vägunderhållet
För att finansiera ökade anslag på andra områden föreslår regeringen att 500 miljoner kr under 2016 ska sparas på vägunderhållet.

Trafikverket ska kostnadsberäkna uppgradering av södra och västra stambanan
De beräknade kostnaderna för höghastighetsbanorna har ökat kraftigt jämfört med tidigare beräkningar. Regeringen har därför gett Trafikverket i uppdrag att bl.a. redovisa kostnaderna för att uppgradera de befintliga stambanorna mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Trafikverket ska också undersöka möjligheterna att sänkabyggkostnaderna för höghastighetsbanorna.

Länk till den ekonomiska vårpropositionen 

För mer information:
Lars Sandberg