2018-04-13

Ökad säkerhet i bussar utreds

Svensk Kollektivtrafik blev tillsammans med andra nationella företrädare inbjudna till ett möte på Näringsdepartementet den 4 april. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda säkerhetshöjande åtgärder för passagerare i buss.

I uppdraget ingår att göra en översyn av befintliga regler och hur man ska få fler att använda bälte i buss. Syftet med mötet var att aktörerna skulle få ge sina kunskaper och erfarenheter till Transportstyrelsen som ska slutredovisa sitt uppdrag den 1 oktober 2018.

”Det är bra att man ser behovet av informationsinsatser för att öka bältesanvändningen, men det är också viktigt att man inser vikten av att arbeta för en säker väg till från hållplatsen”, säger Helena Leufstadius.