2020-07-01

Ökade kostnader för sjukresorna

Sjukresorna i landet ökar, under 2019 genomfördes mer än 6,9 miljoner resor och de flesta resenärerna var nöjda med kvalitén. Men trots att tre av fyra resor bokades och samordnades via beställningscentraler är kostnaderna fortsatt höga, för 2019 kostade resorna mer än 2,4 miljarder. Kostnaderna beror bland annat på att många av resorna bokas med kort framförhållning, vilket gör att samordningen försvåras. Det framkommer i ett PM baserat på den statistik som Svensk Kollektivtrafik samlat in under våren.

PM:et visar att 89% av resenärerna i de anordnade sjukresorna är nöjda med kvalitén och att ankomstpunktligheten är hela 95%. Resultatet kompletterar den bild av branschläget utifrån statistik på resande och ekonomi för färdtjänst och linjetrafik som Trafikanalys nyligen presenterat.

Sedan länge har det funnits ett önskemål från sjukreseansvariga att få bättre underlag för att planera och prognostisera för sjukresorna inför kommande budgetår. I år är allt annorlunda pga pandemin, vilket gör planeringen extra viktig.

- Det kommer att krävas en förbättrad samverkan mellan vården och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att gemensamt kunna planera resurserna både nu för hösten och för kommande år säger Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik.

Under våren har den planerade vården gått på sparlåga, undersökningar och operationer har med rätta skjutits på framtiden. Sjukresefordonen har därför kunnat stötta ambulansverksamheten genom att transportera personer med misstänkta luftrörssymtom och bekräftad covid-smitta. Svensk Kollektivtrafiks medlemmar har därför kunnat avlasta trycket på ambulanssjukvården genom att transportera de som inte haft vårdbehov under själva resan.

- Men vi känner en viss oro inför hösten utifrån de signaler vi får från våra medlemmar, när vården planerar för att beta av den vårdskuld som uppstått finns risk att det uppstår fordonsbrist i flera regioner. I kombination med fortsatta restriktioner att hålla avstånd och att samhället i övrigt återöppnar kan detta bli en stor utmaning att erbjuda färdtjänst och sjukresor till alla som vill resa. Det finns också en risk att kostnaderna för sjukresorna drar väg ytterligare under slutet av året, säger Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik.

Ta del av PM:et här

Kontakt: Mattias Andersson, tel 076-526 90 75