2015-11-03

Östergötland rätt i tvist

Region Östergötland har fått rätt i sin tvist med Samres om regionens rätt att överlämna uppdrag om beställningscentral till ÖstgötaTrafiken. I domen i Kammarrätten förs även resonemang om överlämnande av särskild kollektivtrafik mellan kommun och region. Domen är prejudicerande och mycket klart utformad, och till regionens fördel.

Kammarrätten har avslagit Samres överklagande av Förvaltningsrättens dom gällande Östgötatrafikens rätt att i egen regi driva regionbeställningscentralen på uppdrag av regionen och ett antal kommuner i Östergötland. Som motiv för sitt ställningstagande stödjer sig kammarrätten bl.a. på ett nytt EU-direktiv om offentlig upphandling (nya LOU).

Detta direktiv säger att LOU inte behöver tillämpas om:
a) Den upphandlande myndigheten (Landstinget) utövar kontroll över den juridiska personen (Östgötatrafiken) som den utövar över sin egen förvaltning.
b) Den juridiska personen utför mer än 80% av sin verksamhet för den upphandlade myndighetens räkning.
c) Det finns inget direkt privat ägarintresse i den kontrollerade juridiska personens kapital.
d) Den upphandlande myndigheten anses utöva kontroll över en juridisk person om myndigheten har avgörande inflytande över den juridiska personens strategiska mål och viktiga beslut.

Det nya direktivet säger också att ett kontrakt genom vilket flera upphandlande myndigheter (regionen och vissa kommuner i Östergötland) samarbetar för att utföra gemensamma samhällsnyttiga åtaganden inte ska omfattas av LOU om samarbetet styrs av allmänintresset och motsvarande verksamhet endast i ringa utsträckning bedrivs på den öppna marknaden.

Ta del av hela domen här.