2016-12-21

Analys och förslag inför översyn av kollektivtrafiklagen

De viktigaste frågorna vid översynen av regelverken för kollektivtrafiken är att analysera och lägga fram förslag om hur kollektivtrafikandelen och samhällsnyttan ska ökas. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i det positionspapper som tagits fram inför den aviserade översynen av kollektivtrafiklagstiftningen och som styrelsen ställde sig bakom vid styrelsemötet den 9 december.

Svensk Kollektivtrafik skriver bland annat att kollektivtrafik inte är något självändamål. Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service. Dessutom skapar kollektivtrafiken nytta för samhället, bland annat genom att vidga arbetsmarknadsregionerna, minska klimatutsläppen, öka trafiksäkerheten och minska trängseln på vägarna.

Det är på grund av dessa nyttor för resenärerna och samhället, det som brukar kallas kollektivtrafikens samhällsnytta, som kommuner, landsting och regioner organiserar, upphandlar och delfinansierar lokal och regional kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken är därför ett effektivt medel i arbetet för att uppfylla regeringens prioriterade mål om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Kollektivtrafikens samhällsnytta kan ökas på två sätt, dels genom åtgärder som ökar kollektivtrafikens samhällsnytta i sig självt, t.ex. övergång till ickefossila drivmedel, ökad andel spårburen trafik och investeringar i snabb tågtrafik som vidgar arbetsmarknadsregionerna osv. och dels genom åtgärder och styrmedel som ökar kollektivtrafikandelen.

Ta del av dokumentet