2021-09-06

Positivt och viktigt med skattebefriade biodrivmedel

EU-kommissionens godkännande av Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel är ett viktigt och mycket positivt besked för kollektivtrafikbranschen anser Svensk Kollektivtrafik. Beslutet innebär att exempelvis biodiesel är fortsatt skattefritt. Men nu krävs ett långsiktigt beslut för att inte kollektivtrafiken ska drabbas av en kostnadsbomb.

- De regionala kollektivtrafikmyndigheterna leder i dag utvecklingen mot en fossilfri transportsektor. Över 92 procent av kollektivtrafiken med buss körs i dag med förnybara drivmedel eller el och den utvecklingen har möjliggjorts genom skatteundantaget på höginblandad och ren HVO, RME och biogas. En fortsatt skattebefrielse är därför en viktig förutsättning för att den svenska kollektivtrafiken ska fortsätta sin roll att i arbetet med att nå helt fossilfria transporter, kommenterar Johan Wadman, VD Svensk Kollektivtrafik.

- Nu gäller det att fortsätta med att säkra skattebefrielsen långsiktigt. För att kollektivtrafiken i Sverige inte ska drabbas av en kostnadsbomb måste vi undvika Utfasningsutredningens förslag att ta bort skatteundantag för flytande höginblandade biodrivmedel snarast och inkludera dem i reduktionsplikten. Om det förslaget genomförs kommer kollektivtrafikens kostnader stiga med 760 miljoner kronor per år i ett läge då kollektivtrafiken redan går miljardförluster. Inom EU måste regeringen öka sina ansträngningar för att få ett beslut om skattebefrielse som sträcker sig flera år framåt, gärna till år 2030, fortsätter Johan Wadman.

Länk till pressmeddelandet från Finansdepartementet

För mer information, kontakta Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik