2018-04-13

Regeringen föreslår strategi för levande städer

Nu lanseras den första nationella strategin för hållbar stadsutveckling. Strategin pekar ut riktningen för hur nya och befintliga städer i Sverige ska blir mer hållbara och attraktiva för människor.

Ett särskilt fokus läggs på transporter, grönska och byggande. Som en del av strategin föreslår regeringen ett nytt mål och mer resurser för mer gång, cykel och kollektivtrafik. En central del i stadsutvecklingen är trafikplaneringen. Regeringen sätter som mål att 25 procent av alla persontransporter, uttryckt i personkilometer, ska ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik år 2025, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik.


Genom att Stadsmiljöavtalen förlängs till 2029 och beräknas omfatta en miljard kronor per år ökar möjligheterna för kommuner att genomföra mer omfattande insatser för ökad cykling och kollektivtrafik. Regeringen avser framöver att utvidga stadsmiljöavtalen så att de även inkluderar insatser för hållbara godstransportlösningar i stadsmiljö. Detta omfattar klimat- och miljöpåverkande insatser som samlastning, samordnad citylogistik och gods på cykel.