2016-04-19

Regeringens framtidsgrupp föreslår kollektivtrafikåtgärder

Reformera eller avskaffa reseavdraget, förmånsbilsreglerna och andra system som gynnar bilåkande. Underlätta istället för arbetsgivare att stötta kollektivtrafikresande och cyklar. Det föreslår en av regeringens framtidsgrupper, Analysgruppen för grön omställning, i sin slutrapport. Svensk Kollektivtrafik har deltagit i gruppen.

Analysgruppen föreslår även en rad andra kollektivtrafikåtgärder: Utveckla noder inom kollektivtrafiken som binder ihop stad och land; Öka kollektivtrafikens attraktivitet genom satsningar på Bus Rapid Transit, bekväma bussar och ett samordnat betalsystem för kollektivtrafiken i hela landet; Fokusera infrastruktursatsningarna till järnvägen och prioritera det regionala tågresandet högt vid nyinvesteringar; Trafikverket och övriga berörda myndigheter bör få tydligare mål om att verka för ökad andel kollektivtrafikresande; Trafikverket bör få tydligare direktiv om att underlätta utbyggnaden av kollektivtrafiklösningar.

Analysgruppens uppdrag har varit att ta fram förslag på vad som behöver göras de närmaste tre mandatperioderna för att vi ska kunna klara målet om ett koldioxidneutralt Sverige 2050, en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och samtidigt stärka Sveriges konkurrenskraft. Svensk Kollektivtrafik har deltagit i gruppens arbete.

Länk till rapporten