2015-08-13

Remiss: Höjda avgifter slår hårt mot järnvägsföretagen

Transportstyrelsen föreslagna avgifter för järnvägsföretagen är alldeles för höga. Dessutom saknas konsekvensbeskrivning av hur de nya avgiftsnivåerna påverkar företaget som helhet. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissvar till Transportstyrelsen och menar att förslaget måste omarbetas.

Transportstyrelsens verksamhet finansieras dels via statliga medel och dels via avgifter för sin tillstånds-, tillsyn- och registerhållningsverksamhet. Enligt avgiftsförordningen ska avgifterna ha full kostnadstäckning, men de föreslagna avgiftsnivåerna slår väldigt hårt mot järnvägsföretagen samtidigt som andra delar av branschen avgiftsbefrias för att man tidigare tagit ut för höga avgifter. 

Svensk Kollektivtrafik påpekar i sitt remissvar bland annat att Transportstyrelsen brister i sin analys hur företagets omsättning kopplas till tidsåtgång för tillsyn, att timpriset för tillsyn är för högt och att flera av de föreslagna avgiftsprinciperna saknar transparens i hur de beräknas. Dessutom saknas en samlad konsekvensbeskrivning vad avgiftsförändringarna blir som helhet för respektive verksamhetsområde både utifrån myndighets- och brukarperspektiv. 

Ta del av remissvaret här