2017-01-18

Remissvar funktionshinderpolitik

Myndigheten för delaktighet har lämnat ett förslag till ny funktionshinderpolitik som varit ute på samråd. Funktionshindrades villkor berör hela samhället och omfattar alla politikområden och ansvaret för genomförandet vilar därför på aktörer på samhällets alla nivåer.

Förslaget i sig täcker mest statens egna verksamheter och Svensk Kollektivtrafiks bedömning är att målen vad gäller transporter har fel fokus, troligen utifrån bristande kunskapsunderlag om de verkliga förutsättningarna. Det kommer fortsatt finnas behov av särskilt anpassade transporter för t ex personer med behov av extra stöd och omsorg, funktionsnedsättningar i orienteringsförmåga eller i rörelseapparaten vilket hindrar en trygg förflyttning till och från närmsta hållplats.

Ta del av remissvaret här.