2015-02-12

Remissyttrande: Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik avstyrker förslaget att komplettera bestämmelserna i EU:s kollektivtrafikförordning om hur avtal för allmän trafik ska tilldelas när avtalen är i form av tjänstekoncessioner. Det finns ingen anledning att i svensk rätt föreskriva konkurrensutsättning i större utsträckning än vad EU-rätten föreskriver. Svensk Kollektivtrafik föreslår istället att en vägledning tas fram, som beskriver tillvägagångssättet vid upphandling och upprättande av koncessionsavtal för kollektivtrafik med nu rådande regelverk.

I remissyttrandet avtyrks också förslaget att en regional kollektivtrafikmyndighet inte ska få tillämpa de möjligheter som EU:s kollektivtrafikförordning ger att direkttilldela avtal om allmän trafik av mindre värde eller som avser järnvägstransporter. 

Idag finns ett rättsligt regelverk för koncessioner på EU-nivå. I promemorian föreslås kompletterande bestämmelser, d.v.s. att 15:e kapitlet i lagförslaget om upphandling av koncessioner görs tillämpligt på koncessioner på kollektivtrafikområdet.

Svensk Kollektivtrafik anser inte att det finns skäl att komplettera den svenska lagstiftningen, då de förändringar som föreslås inte tillför något av betydelse och medför risk för normkonflikter mellan svensk lagstiftning och EU:s kollektivtrafikförordning.

Läs hela remissyttrandet här