2016-12-21

Nytt förslag om avståndsberoende reseavdrag

Svensk Kollektivtrafik har tagit fram ett förslag till avståndsberoende reseavdrag som vidgar arbetsmarknadsregionerna och minskar utsläppen. Dessutom minskar det möjligheterna att fuska samt bidrar till att öka jämställdheten mellan könen och minska de regionala skillnaderna samt skillnaderna mellan hög- och låginkomsttagare.

Dagens reseavdrag leder till att människor väljer bilen istället för kollektivtrafiken, bilister överkompenseras, utsläppen av växthusgaser ökar, ett mycket omfattande fusk, stora kostnader för statskassan, att jämställdheten mellan män och kvinnor påverkas negativt, att reseavdrag framförallt görs i storstadsregionerna och att de regionala skillnaderna förstärks samt att skillnaderna mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare förstärks.

Därför har Svensk Kollektivtrafik tagit fram ett förslag till nytt reseavdragssystem som både vidgar arbetsmarknadsregionerna och minskar utsläppen. Vårt förslag minskar dessutom möjligheterna att fuska samt bidrar till att öka jämställdheten mellan könen, minska de regionala skillnaderna och minska skillnaderna mellan hög- och låginkomsttagare. Svensk Kollektivtrafiks styrelse ställde sig bakom detta positionspapper om avståndsberoende reseavdrag vid styrelsemötet den 9 december.

Miljömålsberedningens har föreslagit att det ska tillsättas en utredning som ska se över reseavdragssystemet så att dess utformning i högre grad gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samtidigt som avdraget fyller sitt ursprungliga syfte. Det ursprungliga syftet med avdraget var när det infördes 1927 att göra det möjligt för människor att ta arbeten som låg längre bort än de kunde gå till, dvs. att vidga arbetsmarknadsregionerna. Av Miljömålsberedningens betänkande framgår det att bl.a. detta förslag är förhandlat och förankrat inom och mellan de partier som ingår i beredningen. Det finns med andra ord en politisk majoritet i riksdagen för beredningens förslag.

Läs hela förslaget