2021-07-06

RESKOLL – Ny resvaneundersökning för kommuner och regioner

Sedan 2001 driver Svensk Kollektivtrafik Kollektivtrafikbarometern på uppdrag av sina medlemmar, en undersökning kring nöjdhet, attityd och resvanor. Nu utvecklar vi konceptet genom modulen RESKOLL, ett frågepaket riktat till regioner och kommuner som vill veta mer om medborgarnas resvanor, inte minst med koppling till ”post corona”-frågor.

Med RESKOLL blir det lättare att få koll på resvanor med såväl bil och cykel som kollektivtrafik. Kopplingen mellan värderingar och resvanor är stark i undersökningen, vilket gör att man inte bara kan analysera resvanor, färdmedelsval och resandeströmmar utan även kan förstå drivkrafter och vad de som reser olika färdmedel värdesätter.

- Nästan alla regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige är redan anslutna till Kollektivtrafikbarometern och många har deltagit sedan starten 2001, vilket innebär att det finns långa tidserier för många av analyserna. Det innebär att kommunerna som ansluter sig till RESKOLL direkt kan dra nytta av att det redan samlas in data från boende i området, berättar Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som genomförs löpande över hela året och drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen startade 2001 och uppdateras löpande. Sedan 2017 kan enkäten besvaras via webben om respondenten själv så vill. Svensk Kollektivtrafik månar om hög representativitet i undersökningen, vilket till exempel gör att respondenterna väljs slumpmässigt ur befolkningen, och inte via självrekryterande webbpaneler. Deltagande organisationer ges via webben tillgång till både enkla rapporter och kraftfulla analysverktyg.

Läs mer om RESKOLL och ta del av vår folder om konceptet.

Kontaktperson: Mattias Andersson, 076-526 90 75