2021-06-11

Riksrevisionen: Stora brister när staten satsade på kollektivtrafik i utbyte mot bostäder

Riksrevisionen konstaterade i en granskning som presenterades i mitten av maj att kostnadsunderlagen, liksom underlagen för samhällsekonomi, hade stora brister och att uppföljningen av projekten var otillräcklig. Dessutom är antalet nya bostäder som byggs som ett resultat av satsningarna sannolikt få.

I Sverigeförhandlingen medfinansierade staten investeringar i regional kollektivtrafik för 20 miljarder kronor i utbyte mot att kommunerna lovade bygga nya bostäder. Riksrevisionen konstaterar i en granskning som presenterades i mitten av maj att kostnadsunderlagen, liksom underlagen för samhällsekonomi, hade stora brister och att uppföljningen av projekten var otillräcklig. Dessutom är antalet nya bostäder som byggs som ett resultat av satsningarna sannolikt få.

Förhandlingar om medfinansiering kan minska risken för utdragna processer och leda till en smidigare genomförandeprocess där samtliga inblandade parter har ett egenintresse av att den avtalade lösningen förverkligas. Samtidigt innebär denna typ av process en avvägning mellan intressen. En förhandling innebär därmed en stor risk för kompromisser som medför att utfallet inte blir i linje med de transportpolitiska målen.

- Förhandlingar kommer även i framtiden i vissa situationer att vara en del av processen för infrastrukturinvesteringar, kommenterar Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik. Det ställer stora krav på förhandlingsprocessen. Bland annat krävs omfattande förberedelser i form av beslutsunderlag av hög kvalitet. Det är även viktigt att belysa målkonflikter och på ett transparent sätt beskriva hur olika mål bör vägas mot varandra.

Läs Riksrevisionens granskningsrapport