2021-03-24

Risk: kapacitetsbrist för serviceresor

När äldre och riskgrupper blivit vaccinerade, smittspridningen minskar och dagverksamheter åter öppnar kommer många med rätt till serviceresor att vilja åka mer som vanligt igen. Det innebär en risk för kapacitetsbrist för serviceresor under pandemins slutskede, inte minst när vården öppnar upp för planerad vård som senarelagts.

När äldre och riskgrupper blivit vaccinerade, smittspridningen minskar och dagverksamheter samt föreningsaktiviteter återöppnar kommer många som åker serviceresor att vilja åka mer som vanligt igen. Det innebär en risk för kapacitetsbrist för serviceresor under pandemins slutskede, inte minst när vården öppnar upp för planerad vård som senarelagts under pandemin.

I många län används dessutom serviceresefordonen för andra uppdrag; som att transportera misstänkt/konstaterat covidsmittade, för resor till/från vaccination och för transporter av PCR-tester. På andra platser har antalet fordon minskat på grund av företagsnedläggningar. Detta sammantaget gör att fordonsflottan är och kommer att vara begränsad.

- Bara i två regioner har man hörsammat våra medlemmars förfrågan om att likställa servicereseförarna med övrig patientnära vårdpersonal och därmed ge dem en viss prioritet vad gäller möjlighet till vaccination. I alla andra regioner där frågan ställts har detta tyvärr inte hörsammats, vilket ju innebär att restriktionerna om bland annat färre resenärer per fordon behöver fortgå tills den sista föraren är vaccinerad. Resenärer riskerar att nekas att resa som de vill och dessutom kommer den låga samåkningsgraden innebära onödigt höga kostnader för serviceresor under en onödigt lång framtid, kommenterar Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik.

Vägledning för serviceresor i pandemier
För att skapa en mer enhetlig hantering av pandemifrågor som berör serviceresor har Svensk Kollektivtrafik tagit fram en vägledning riktad till medlemmarna. Vägledningen har arbetats fram av medlemsrepresentanter via nätverket MERIT som haft regelbundna möten under året och diskuterat olika pandemifrågor för sjukresor och färdtjänst.

- Våra medlemmar står inför flera viktiga beslut kring hur de ska hantera serviceresorna när restriktioner släpps och om och hur man ska bedriva vaccinationsresor. Därför har vi nu uppdaterat vägledningen med nya avsnitt som berör just dessa frågor, säger Mattias Andersson.

Kontaktperson Svensk Kollektivtrafik:
Mattias Andersson