2019-10-11

Samtal med statssekreteraren om säkerhet och trygghet

NRJK, Nationella rådet för järnvägs- och kollektivtrafikskydd, där Svensk Kollektivtrafik ingår, har träffat statssekreterare Mattias Landgren för samtal kring hur vi kan få en ökad säkerhet och trygghet för järnvägs- och kollektivtrafik. Var femte medborgare har någon gång under 2018 avstått från att resa kollektivt på grund av otrygghet och säkerhet och trygghet är en fråga som blir än mer aktuell.

Konkreta frågor och förslag diskuterade, bl a:

  • Varför det är skillnader mellan transportslagen gällande författningar och ansvar för verksamhetsutövare och myndigheter? Sjö- och luftfart har idag lagstiftning för hamnskydd, sjöfartsskydd och luftfartsskydd och Transportstyrelsen ett tydligt ansvar för föreskrifter och tillsyn. Väg- och järnvägstrafiken däremot saknar motsvarande reglering och ett utpekat tillsynsansvar.

  • Ett security management system (SeMS) bör införas för järnvägs- och kollektivtrafik och omfatta alla aktörer eftersom det stärker det gemensamma engagemanget och säkerhetskulturen genom systematisk bedömning av säkerhetsrisker och rapportering av säkerhetshändelser.

  • Stationsförvaltningen är idag uppdelad på flera parter och övergripande ansvarig saknas (”Station manager”)

  • Det förs inte någon nationell statistik över brott som begås på allmänna transportmedel och dess stationer, terminaler eller busshållplatser. Orsaken är att kollektivtrafiken inte har egna brottskoder i Brottskodförteckningen och ingen aktör har uppdraget att sammanställa nationell statistik över inträffade brott inom kollektivtrafiken.