2015-02-10

Senaste nytt från KollA

Nya ledamöter i Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA), övertagande av personal vid entreprenörsbyte och dags för årets avtalskonferens.

Vid senaste mötet i Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA) beslutades om ny representation av ledamöter från Branschföreningen Tågoperatörerna. Nya ledamöter är Caroline Åstrand, SJ, och Michael Dömstedt, Transdev Sverige AB som suppleant.

KollA väljer, efter att ha diskuterat frågan vid fyra möten, att avstå från att uttala en gemensam uppfattning i frågan om beställarens rätt att ställa krav på tillträdande trafikföretag att ta över personal från frånträdande trafikföretag vid byte av entreprenör.

Årligen arrangerar KollA på uppdrag av Partnersamverkan en avtalskonferens. Årets konferens är onsdagen den 4 mars i Stockholm.  Konferensen riktar sig till upphandlare och upphandlingsansvariga av kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar hos regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag, landsting, kommuner och trafikföretag. Anmälan är öppen till och med den 18 februari. 

Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA) har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess, framtagen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Övertagande av personal vid entreprenörsbyte är en fråga som har ställts till kommittén.

Läs mer om Kollektivtrafikens Avtalskommitté