2019-05-24

Skarp kritik mot lagförslag om taxameter

Förra året beslutades att taxameterdispenser skulle upphöra och ersättas av ett system med en alternativ utrustning till taxametrar kopplade till en beställningscentral. Svensk Kollektivtrafik har besvarat Transportstyrelsens remiss om kompletterande föreskrifter och har kritik både mot lagförslaget och kompletteringen.

Bland annat leder det till att de av våra medlemmar som idag har majoriteten av fordonen med taxameterdispens inte har något annat val än att tvingas installera taxametrar.

Lagförslagets uppgift sades vara att öka skattekontrollen för de fordon som fram till dags datum haft dispens från att ha taxameter, men det är knappast Svensk Kollektivtrafiks medlemmars egna personbilsfordon som kör skolbarn i glesbygden som är högriskobjekt för att bedriva svarttaxiverksamhet. Att då kräva installation av taxameter eller ”särskild utrustning” som dessutom kräver certifieringsförfaranden är fel väg att gå. Det är kostnadsdrivande och det är kommunala och regionala skattebetalare som får betala. Lagen omöjliggör dessutom att fordonen både har taxameter och denna ”särskilda utrustning”. Eftersom kommersiell taxitrafik idag har taxametrar kommer inte heller befintliga taxibolag att kunna tillämpa lagen utan stora omstruktureringar.