2020-02-12

Skattebefrielse för biodrivmedel måste fortsätta

Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Åkeriföretag och 2030-sekretariatet har genomfört ett möte med en av de högsta tjänstemännen och expertisen i DG Competition hos EU-kommissionen i Bryssel i slutet av januari. Vid mötet diskuterades krav på fortsatt undantag från statsstödsreglerna som ger möjlighet till fortsatt skattebefrielse för svenska biodrivmedel.

Om regeringen inte lyckas i sina ansträngningar upphör möjligheten till skattebefrielse i Sverige för biodrivmedel från jan 2021. En stor del av den svenska kollektivtrafiken och åkerinäringen använder biodiesel t.ex. HVO, för att eliminera utsläpp av koldioxid. Om skatteundantaget inte förlängs så riskerar rena biodrivmedel att bli så dyra att marknaden för dessa försvinner. Vid mötet berättade chefen för DG Competition att reglerna för statsstöd är under översyn vilket väntas pågå till slutet av 2021. Ibland tar det längre tid.

Några viktiga inspel från Svensk Kollektivtrafik till den svenska regeringen:

  • Eftersom översynsarbetet av statsstödsreglerna förväntas pågå åtminstone till slutet av 2021 så bör också undantagen för skattebefrielse av rena biodrivmedel förlängas minst motsvarande tid eller tills reglerna har implementerats vilket bedöms ta ännu längre tid.

  • Energiskattedirektivet ska också revideras vilket bedöms ta ännu längre tid jämfört statsstödsreglerna. Här regleras också mininivåer på drivmedelsskatter.

  • DG Competition uttryckte sin förvåning över att Sverige inte drev frågan tillsammans med andra länder. Svenska regeringen behöver därför bygga allianser med andra länder.

  • Kollektivtrafiken behöver bättre framförhållning i frågor om drivmedel, skatt och koldioxid. Regeringen bör därför samverka bättre med transportnäringen.