2021-10-01

Slutreplik: ”Handlar inte om permanent statligt stöd”

Att staten står vid sitt ord och kompenserar för kollektivtrafikens biljettintäktsförluster är den enskilt viktigaste åtgärden för en återhämtad kollektivtrafik. Men för att öka kollektiv­trafikens samhälls­nytta måste flera åtgärder till och Svensk Kollektivtrafik har samlat en rad förslag för detta, svarar presidiet i en slutreplik i Svensk Dagbladet den 1 oktober.

På SvD Debatt den 23 september pekar en samlad kollektiv­trafik­bransch, över geografiska och politiska gränser, ut en rad slutsatser som kan dras från en ny rapport från WSP. Rapporten visar att kollektiv­trafiken inte kommer att klara av att hantera de ekonomiska underskotten på egen hand utan att göra stora biljett­pris­höjningar eller utbuds­minskningar. Förluster som bara i år kommer uppgå till 7,3 miljarder kronor enligt vår senaste prognos.

Utifrån rapporten går det att dra en viktig slutsats. För att dämpa fallet efter pandemin, undvika utbuds­minskningar och biljett­pris­höjningar och för att öka, i stället för att minska, kollektiv­trafikens samhälls­nytta måste flera åtgärder till. Svensk Kollektivtrafik har samlat en rad förslag för detta.

Pyddokes och Asplunds replik på våra förslag för kollektiv­trafikens åter­hämtning efter pandemin faller tyvärr platt. Huvudtesen är inte, och har aldrig varit, att staten ska permanenta kompensationen till kollektiv­trafiken som Pyddoke och Asplund påstår. Inte heller hävdar vi att ökat statligt stöd är den enda möjliga vägen att täppa till kollektiv­trafikens finansiella hål. Trots det riktar Pyddoke och Asplund kritik mot just detta och missar därför helheten.

För att öka kollektivtrafikandelen och höja biljettintäkterna och samtidigt minska klimatsutsläppen med över 380 000 ton per år föreslår vi att reseavdraget ska reformeras till en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion, att förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken ska tas bort samt att efterlevnaden av förmånsbeskattning av gratis arbetsplatsparkering ska öka.

I syfte att minska kollektivtrafikens kostnader föreslår vi att momsen på kollektiv­trafik­biljetter ska sänkas till noll procent. För att undvika nya kostnadsökningar anser vi att staten ska ta alla kostnader för ERTMS ombord­utrustning och att skatte­befrielsen av höginblandade biodrivmedel ska behållas. I omstarts­programmet finns fler förslag som syftar till att minska underskotten och samtidigt minska klimat­utsläppen, bryta utanförskapet och vidga arbetsmarknads­regionerna.

Kristoffer Tamsons (M)
trafikregionråd Region Stockholm, ordförande Svensk Kollektivtrafik

Ulrika Frick (MP)
regionråd Västra Götalandsregionen, 1:e vice ordförande Svensk Kollektivtrafik

Tommy Levinsson (S)
regionråd Region Västmanland, 2:e vice ordförande Svensk Kollektivtrafik

Länk till slutrepliken i Svensk Dagbladet 10 oktober 2021