2021-12-08

Stödåtgärder krävs för att säkerställa kollektivtrafiken

Under hela pandemin har den svenska kollektivtrafiken bidragit till att samhället har fungerat, men det har lett till stora förluster. Det kommer att fortsätta även under 2022, inte minst genom det besked kring rekommendationer som regeringen gav den 8 december. Nu måste regeringen ta initiativ till en diskussion med företrädare för branschen för nya stödåtgärder så att vi kan säkerställa en robust kollektivtrafik - både under och efter pandemin.

De besked som regeringen gav den 8 december för att mota en ökad smittspridning av covid-19 innebär inga skarpa restriktioner även om de har ett starkt signalvärde. Självklart behöver vi ta pandemin på allvar, där var statsministerns tydliga uppmaning att vaccinera sig klar. Samtidigt behöver vi lära oss leva med covid-19.

När människor nu uppmanas att själva ta ansvar för att undvika miljöer med trängsel och bära munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken, samtidigt som landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag uppmanas att bibehålla trafikutbudet så att människor kan resa till arbete, skola och fritidssysselsättningar hamnar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen i en situation där de ska fortsätta köra trafik samtidigt som enskilda resenärer i stigande utsträckning kommer att avstå från att resa. Under hela pandemin har den svenska kollektivtrafiken bidragit till att samhället fungerat, men det har lett till stora förluster i sektorn. Jämfört med 2019 minskade biljettintäkterna i den svenska kollektivtrafiken med 7,2 miljarder kronor 2020. Förluster som under 2021 kommer att växa till 7,3 miljarder kronor enligt Svensk Kollektivtrafiks och SKR:s senaste prognos. Förlusterna kommer även att fortsätta under 2022. Mot bakgrund av detta vill vi att regeringen nu tar initiativ till en diskussion med företrädare för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen för nya stödåtgärder till landets kollektivtrafik så att vi kan säkerställa en robust kollektivtrafik under och efter pandemin.

Kontaktperson: Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik