2015-03-02

Svensk Kollektivtrafik representant i RTAF

I Trafikverkets nationella ”Råd för Tillgänglighet och Användbarhet för personer med Funktionsnedsättning" ingår representanter för flera handikapporganisationer, statliga myndigheter samt resenärs- och transportorganisationer, bl.a. Svensk Kollektivtrafik. Rådet möts fyra gånger per år. Vid senaste mötet den 19 februari diskuterades de tre delmålen inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderpolitik 2011-2016”.

Delmålen omfattar bytespunkterna inom det nationella nätet, samverkan mellan aktörer samt andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har möjlighet att använda transportsystemet. Analys och slutsatser kommer att presenteras under år 2016.

Andra frågor som togs upp var hur användbarheten av övergångsställen kan förbättras samt första presentation av mätning av hur användbar kollektivtrafiken är utifrån olika funktionsnedsättningar. Den senare presentationen kommer att fördjupas vid kommande möten.

I politiken har det transportpolitiska funktionsmålet ”Tillgänglighet” samt tillgänglighetsbegreppet kommit att innebära att ”transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra med utvecklingskraft i hela landet”.

Syftet med RTAF är att genom dialog och samråd med funktionshinderrörelsen, väg- och järnvägssektions aktörer, trafikmyndigheter och transportorganisationer åstadkomma förutsättningar för genomförande av de nationella funktionshinderspolitiska målen. Rådet är ett rådgivande organ och är ett forum för informationsutbyte och samråd.